ತುಜ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾ ವಯ್ಲಿಂ
ಅಕ್ಶರಾಂ
ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ
ಕುಡ್ಡೊ ಜಾಯಾಂ ಭೊಗ್ತಾ
ಆಪಡ್ನ್ ಆಪಡ್ನ್
ವಾಚ್ಯೆತೆಂ ಮ್ಹಣ್!

ತುಂ ಕವಿತಾ
ತುಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್
ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಸ್…
ಥೊಡೆ ಥೊಡೆಕಡೆನ್
ಘಾಲುಂಕ್ ಇಲ್ಲೆ ತ್ರಾಸ್!

ವಾತಿರ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ
ಮುಸಾ ಜಶೆಂ
ಮೊಗಾರ್ ತುಜ್ಯಾ
ಖೆಳ್ತಾಂ
ತುಂವೆಂ ನೆಗಾರ್
ಕೆಲ್ಲೆ ಘಡಿಯೆ
ಉಜ್ಯಾಂತ್‍ಚï ಮೊರ್ತಾಂ!

ರಾಗಾನ್ ಭರ್ತಾಯ್
ಮಾಗಿರ್ ಮಾರ್ತಾಯ್
ಆಂಗ್ ದುಖಿನ್ ಫಡ್ತಾ
ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂಚ್
ಸೊರ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್
ಕಾಳಿಜ್ ಮೊಗಾನ್ ಫುಲ್ತಾ!

ನಾಟಕಾಚೆ
ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್
ತುಂವೆಂ ನಟನ್
ಕೆಲ್ಲೆ ಘಡಿಯೆ
ಮ್ಹಾಕಾ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್!

ತುಂ ಬಾಳಾಪರಿಂ
ಉಮೆ ಮಾಗ್ಚೆ ಹಾಂವೆಂ
ದಿಂವ್ಚೆಯ್ ಹಾಂವೆಂ
ತುಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ
ಗಾಲ್ ಪುಸ್ಚೆ!

ಹಾಂವ್‍ಗೊ ಪಡ್ದೊ ಆಡ್
ತುಜ್ಯಾ ಕೆಸಾಂರ್
ಗುಲೊಬಾನ್ ಫುಲಯ್ಲಿಂ
ಥನಾಂ ರಂಗಾಂಚಿಂ
ತ್ಯಾ ರಂಗಾಂನಿ
ಗಳ್ಳಿಂ ದುದಾಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ!

ಸಂವ್ಸಾರ್ ಹಾಸ್ತಾ ಕಂಯ್
ತುಕ್ಲಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ
ವೆಂಗ್ಯ್ ತಾಳ್ಯಾಂನಿ
ಮಾರ್ ಗುಳಿ
ಮ್ಹಜೊ ಸಂವ್ಸಾರ್
ಫಕತ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ!

ತುಂ ಮಿಟಾಪರಿಂ
ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರೂಚ್
ದೆಕುನ್ ತುಂ
ಜಿವಾ ಪ್ರಾಸ್
ಊಂಚ್!

ತುಜ್ಯಾ ಮೋವ್ ಹಾತಾಂನಿ
ಜೆನ್ನಾ ತುಂವೆಂ
ಕಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ವೊಳಾಯ್ಲೊ
ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್
ಪರತ್ ಪರತ್ ಕರ್ಯಾಂ
ಭೊಗ್ಲೆಂ!

ಬೊಬ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್
ಹಾಂವ್ ತುಕಾ
ತೆಂಡ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್
ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ
ಚಿಡಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಅಶೆಂ
ನಿಸ್ತೆಂ ಕರುನ್
ಕೊಣೆಂಗೀ ಖೆಲೆಂ
ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕ್
ಪಿಶೆಂ!

- ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ

Add comment


Security code
Refresh

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

LLoyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]