1. ತ್ಯೆ ಹಿಂವಾಳ್ ರಾತಿಂ 

ಮಿಲನಾಚೆ ಮೊವಾಳ್ ವೆಂಗೆಂತ್

ಪಾಟಿಚೆರ್ ಕಾಂಪ್ಸಾಪರಿಂ ತೊಪ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ

ತುಜೆ ನಾಜೂಕ್ ನಾಕ್ಷೆನ್

ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ

ಕಾಂಟ್ಯಾಚಿ ದೂಕ್ ದಿಲ್ಲಿ!

 

2. ದೋನ್ ಕಾಂಟೆ

ಝಗಡ್ಲೆ

ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಟೊ ತೊಪ್ಲೊ

ದುಕಿನ್ ವಳ್ವಳ್ಳೆ

ರಾಗ್ ನಿವ್ತಚ್

ರಾಜಿ ಜಾಲೆ

ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಳೂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆ

ದುಕಿಂತ್‍ಯಿ ಸುಖ್ ಆಸಾ!

 

3. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತಾನೋ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಧಾರಾಕ್ ಯೆಯಾ 

ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಸರ್ಗ್

ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಚ್ ದಿಯಾ!!

 

4. ಕವಿ ಪಾದ್ರಿನ್

ದೆವಾಳ್ ಉಬಾರ್ಲೆಂ ನಾ

ಘರ್ - ದ್ವಾರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ ನಾ

ಹೊಲ್ - ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ನೆಟಯ್ಲೆಂ ನಾ

ತಾಣೆ ಫಕತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಬಾಂದ್ಲಿಂ

ದೆಕುನ್ ಥಂಯ್ಚೆ ಸೆಮಿತರಿಂತ್‍ಯಿ

ಜಿವಿಂ ಜಿವಿಂ ಕಾವ್ಯಾಂ!

 

5. ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆಗಾ

ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮರನಾಕಾ

ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಡೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ

ತರೀ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸುಖ್ ಮಾಗುಂಕ್ 

ನಾಂವಾಚೆರ್ ಉಮ್ಕಳ್ಛೆಂ...  

 

6. ಸುಕ್ಯಾ ಬಾಜ್ವೆಂತ್ ದಾಡ್ ಘಾಲುನ್

ಸುಖ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ ಕವಿ ಹಾತಾಂನಿ

ತಿಂತಾಂ ವೊಂಪುನ್

ಕೃಷಿ ಕೆಲಿ ಉತ್ರಾಂನಿ

ಆತಾಂ ಬಾಜು ಫುಲ್ಲ್ಯಾ

ಕವಿತೆಂನಿ!

 

7. ದೆವಾ ತುವೆಂ ಮೊಡರ್ನ್ ಜಾಯ್ಜೆ

ಮನಿಸ್ ವೆಸ್ತ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜಾಜೆ

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ದೀಜೆ

ಇಮೆಯ್ಲ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್ ಬುಕ್

ಮಾಗ್ಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಘೆಜೆ!

 

8. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ

ತುಜ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾವಾಂತ್

ಆಸಾ ಲಿಸಾಂವ್ ಕಿತೆಂ

ಏಕ್ ವಿನತೆನ್ ಬಾಗ್ತಾಂ ಮಾತೆಂ

ತಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಸ್ವಾ ತಿತ್ಲೆಂ

ತುವೆಂಯ್ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾತೆಂ…

 

9. ದಾಂತಾಂಚೊ ಹಂಕಾರ್

ಜಿಬೆಕ್ ಚಾಬ್ಲೆ

ಜೀಬ್ ಮಾತ್ಶಿ ಹುಳ್ವುಳ್ಳಿ

ದಾಂತ್ ಝಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆ!

 

10. ಹಾಂವೆಂ

ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಲೆಂ

ಹಾತಾಂನಿ ಆಪಡ್ಲೆಂ

ವೊಂಟಾಂನಿ ಚಾಕ್ಲೆಂ

ಬೊಟಾಂನಿ ಮೊಳ್ಳೆಂ

ತರೀ ಅಧುರೆಂಚ್ ಉರ್ಲೆಂ

ತುವೆಂ ಎಕಾಚ್ ಉದ್ಗಾರಾನ್

ಸುಖ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ!

 

11. ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ

ಪಾಪ್ ಧಾಂಪುಂಕ್

ತರ್ನಿ ಪೊಪಾಯ್

ದಿಂವ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್

ಪಿಕೆ ಪೊಪಾಯೆಚ್ಯೊ

ಬಿಯೊ ತರೀ

ಗಳ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿಂ ಬಾಂದ್ತೊಯ್!

 

12. ಫುಲ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ

ಆಪಡ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ

ಆಂಗ್ ಪರ್ಮಳ್ತಾ

ಕಾಂಟೊ ಆಪ್ಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ

ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ

ಆಂಗ್ ಮಿರ್ಮಿರ್ತಾ 

 

13. ಕಾತಿಕ್ ತೊಪ್ಲಲೊ ಕಾಂಟೊ

ಖಿಣಾನ್ ಉಸ್ತುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಆಲ್ಪಿನೆನ್ ತುಜ್ಯಾ

ಕಾಂಟೆ ಕಾಡ್ಲಲೆ ಆನ್ಭೋಗ್

ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್ ದಿಸ್ತಾ

ಆಲ್ಪಿನೆಕ್ ತುಜ್ಯಾ!

 

14. ಕವಿ ಫ್ರಾದಿಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್

ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ

ಇಶ್ಟಾ, ವಾಚ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ

ಫ್ರಾದಿನ್ ದಿಲಿ ಜಾಪ್

ಕ್ರೀಸ್ತಾ, ಕವಿಕ್ ಜಾಗೊ ನಾ

ಯಾಜಕೀ ಜಿವಿತಾಂತ್!

 

15. ಸುಕಿದಾಡಿನ್ ತಾನೆಲ್ಲೆ ವೋಂಟ್

ಪೊಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ

ಘಾಮಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೆ

ಹಡ್ಬ್ಯಾ ಕೆಸಾಂನಿ

ತಾಂಕಾಂಯ್ ಜಿರಯ್ಲೆ!

 

-ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

LLoyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]