ಕಾಲ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಎಕಾ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲಾಚೆರ್ ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ನಾಟಕ್ ಕಲಾ ಸಾದರ್ಪಣಾಚೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾಚಿ ವರ್ದಿ ಪಳೆಲಿ. ಖೂಬ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಧಾಕ್ಟುಲಿಂ-ನೆಂಟುಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಉಮೆದಿನ್ ರಂಗ್‍ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ತಾಲಿಂ, ಸುಡ್ಸುಡಾಯೆನ್ ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಜೀವ್ ಭರ್ತಾಲಿಂ. ಉತ್ರಾಂಚೆರ್, ನೇತ್ರಾಂಚೆರ್ ತಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಟಿವಿರ್ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಜೀವ್ ಫುಮಾರ್ತಾಲೊ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸುನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಗೀ?

ಬರೆಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಆಂವಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಕೇಸ್ತಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ- ಆತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರಂಗ್‍ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಉಬೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಗರಜ್ ಆಸಾ, ಆತಾಂಚಿಂ ಚಡಾವತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕ್ಪಾಚೆ ಬಂದಡೆಂತ್ ಧಮ್ಕಿತಾತ್ ಆನಿ ಅಪ್ರೂಪ್‍ಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ತಾಲೆಂತಾಂ ಉಜಾಳಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲೊ ತರ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾಚಾಚೆ ಉಳ್ಟೆ-ಸುಳ್ಟೆ ತಾಳ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜನಪದ್ ಕಲಾ ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಮೆದ್ ದೀನಾಂತ್...

ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮಾಂದ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಉತಾರ್ ಹೆಂ. ಕಲಾ-ಸಂಸ್ಕøತಿಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಸಯ್ತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಯಂತ್ರಾಂಪರಿಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್‍ಶೆಂ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಆಶೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಅಸಲಿಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಜೀವ್ ಭರ್ತಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ಲಿ ಆವಾಸ್ತಾ ಕಿತೆಂ ತಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರಜ್ ನಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಗಾಯಾನ್, ನಟನ್, ಕಲಾ, ನಾಚ್, ಎಕ್ವಟ್ ಅಶೆಂ ಖಂಚೆ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಗಯ್ರೆಂ ಗಯ್ರೆಂ.

ಸಂಸ್ಕøತಿ, ಮತಿಚಿ ಆನಿ ಸ್ಪೀರಿತಾಚಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕøತೆವಿಶಿಂ ದಾಕವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಬೆಪಾರ್ವೊಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಅಶೀರ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ - ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಮತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಿತ್ಲಿ ಉತಳ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಇಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಮ್ಜಾತಾ. ಕೊಡ್ಹು ಅನ್ಭೋಗ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಲಾ. ಪೋಯ್ರ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೊ- ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂವಿಶಿಂ ಆನಿ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಆಶಾವಾದ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಭೆಶ್ಟೆಂ, ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಳ್ಜಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಚಡ್ ಜಾಲೆಂ, ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೊ, ಸಮುದಾಯಾಚೊ, ಸಂಸ್ಕøತೆಚೊ, ಕಲೆಚೊ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಮೋಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಹಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಫುಡೆಂ ಕಸಲಿ ಸಮಾಜ್ ಉಬಾರ್ತಾ ತೆಂ ಆತಾಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಆತಾಂ ಸರಾಗ್ ಪುನರ್‍ಜಲ್ಮಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾವಿಶಿಂ ದಿಸೊವ್ಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಭಾಷೆ ಅಭಿಮಾನಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪುನರ್‍ಜಲ್ಮ್ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ತಾಳ್ಣಿ ಯೆತಾ. ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.

ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ (Feb 2010)

Add comment


Security code
Refresh

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

LLoyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]