1. ಆವ್ರ್

‘ಆವ್ರಾಂತ್ ತೊವ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಂ ಬಾಂದುಂಕ್’
ತೆ ವಾಟ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಭೊಂವ್ಲೆ.
ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಬಿರ್ಮತೆಚ್ಯಾ, ಹೆರಾಂನಿ ಪ್ರತಿಶ್ಟೆಚ್ಯಾ ಮಾಪಾರ್ ಮೆಜುನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಘಾಲೆಂ.
ತೆ ಗೆಲೆ...
ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಪಾಡ್ತಿ ಭಿತರ್ ಆವ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ತೆ ಆತಾಂ ಪಾಡ್ತ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾರ್
ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್!

 

2. ಸೈರಿಕ್

ತುವೆಂ ದರ್ಯೊ ಪಳೆಲಾಯ್?
ನಾ
ನ್ಹಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಯಾಯ್?
ನಾ
ಬಾಂಯ್ ತರೀ...?
ನಾ….

ಬೋವ್ ಬರೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್
ಉದ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿನಾಂತ್.

 

3. ಚೊರಿ

ಪೊಲಿಸಾಚೊ ಪೂತ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಚೊರಿಯೆಕ್ ಗೆಲೊ ಎಕಾ ಘರಾ ರಿಗ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಚೊರ್ಚೆಂ ಕಳ್ಳೆಂನಾ ತಾಕಾ ತಾಣೆ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೆಂ.
ಡಾಡಾ...ಹಾಂವ್ ಚೊರಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಬೋವ್ ಬರೆಂ
ಪುಣ್ ಡಾಡಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚೊರ್ಚೆಂ ಕಳಾನಾ

ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್, ತುಂ ಇಲ್ಲೊ ಕಾಳೊಕ್‍ಚ್ ಚೊರಿ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇ. ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಮೆಳಾನಾ!

 

4. ಮೋಗ್

ಮಾಜಾರ್ ಆನಿ ಉಂದಿರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಿಂ
ಮಾಜ್ರಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಬದಲ್ಲೊ,
ತಾಣೆ ಚೊರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.
ಉಂದ್ರಾಚೊಯಿ ಸ್ವಭಾವ್ ಬದಲ್ಲೊ.
ತೊ ಶಿಕಾರೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಉಂದ್ರಾನ್ ಚುಕೊನ್
ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ
ಮಾಜ್ರಾನ್ ಉಂದ್ರಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಚೊರ್ಲೆಂ!

 

5. ನಾಂವ್

ತಾಕಾ ನಾಂವ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ.
ದೆಕುನ್ ನಾಂವ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ತಾಣೆ ದಾನ್ ದಿಲೆ.
ದಿಲ್ಲೆ ತೆ ದಿಲೆ, ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಗೆಲೆ.

ದೆಕುನ್ ತೊ ಆತಾಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭೊಂವ್ತಾ!


6. ಖಂತ್

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಣ್‍ಚ್ ಆಪಯ್ನಾ ದೆವಾಕ್ ಖಂತ್ ಸುರು ಜಾಲಿ.
ದೆಕುನ್ ತೊ ಸದಾಂ ಆನಂದಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸೊಮ್ಯಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್ ಗೆಲೊ.
ದೇವ್ ಭೆಟ್ತಾನಾ ಸೊಮಿ ಆನಂದಾಂತ್ ಬುಡ್‍ಲ್ಲೊ.
ದೇವ್ ರಾಕ್ಲೊ, ರಾಕ್ಲೊ. ಶೆವ್ಟಿಂ ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಆನಂದ್
ಶಿಖರಾಕ್ ಚಡ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣ್ ಸುರು ಜಾಲಿ
-ಏ ದೆವಾ... ಏ ದೆವಾ...
ದೆವಾಚಿ ಖಂತ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ!

 

7 ಮೋಗ್

ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊಲೊ ಏಕ್ ಚೆಡೊ ಎಕಾ ದಿಸಾ ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೊ.
ತಾಚಿ ಮತ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರೇಮಿಕಾಚೆ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್‍ಚ್ ಭೊಂವ್ತಾಲಿ.
ರಸ್ತೊ ಉತರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಪರತ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.
ರಸ್ತೊ ಖಾಲಿಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಚ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ತೊ ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಬಸ್ಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ಟಾಲೆಂ!

 

8 ಧೋರಣ್

ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಧೋರಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ.

ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ
ಕುರ್ಕುರಿತ್ ನೋಟ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಚ್
ರಯ್ತಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಉಮಾಳ್ಳೊ...

ಆತಾಂ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಮೆಳ್ತಚ್
ಮಾವ್ನ್‍ಚ್ ಧೋರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ!

 

9 ಸೊದ್ನಾಂ

ಗಡ್ದೆಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್
ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಗಡ್ದ್ ಹರ್ದೆಂ
ಕೊಣೆ ತರೀ ಆಪಡ್ಲೆಂ.
ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಜಾಲೀ-
-ಕೊಣೆಂಗೀ ಹದ್ರ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ
-ಕೊಣೆಂಗೀ ಹದ್ರ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ
ಭೊಂವ್ತಿಚೆ ಸಗ್ಳೆಯಿ
ಹದ್ರ್ಯಾಚೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಪಡ್ಲೆ!

 

10 ಅಂತ್ಯ್

ಮುಳಾಂತ್, ಆಳೆಂ ಸೊಡಂವ್ಚ್ಯಾ ರಯ್ತಾ ತಕ್ಲೆರ್
ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾನ್ ಬೊಂಡಿ ಝಡಯ್ಲಿ.
ರಯ್ತ್ ಮೆಲೊ...
ದುಸ್ರೆ ಸಾಕಾಳಿಂ
ದಿಸಾಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ದಾಟ್ ಅಕ್ಶರಾಂನಿ
ಖಬರ್ ಛಾಪೊನ್ ಆಯ್ಲಿ.
ಕೆಂಳ್ಬೊಯಿ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಶಾಹೀ ಜಾಲಾ

 

11. ಅಸ್ಮಿತಾಯ್

ಎಕಾ ದಿಸಾ ದೆವಾನ್ ರಜಾ ಘಾಲಿ.
ಸಂಸ್ರಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಹೆಳ್ಕೆವಿಣೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ.
ಸದಾಂಚೆಪರಿಂಚ್...

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ, ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ.
ಆಪ್ಲೆ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆಂತ್‍ಯಿ
ಸಂಸಾರ್ ಸದಾಂಚೆ ಪರಿಂಚ್ ಚಲ್ತಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಕಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಭಗ್ಲೊ.
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್‍ಚ್ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.
ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ಖರ್ಗಾಂ ಧಾಡ್ಲಿಂ, ಪಿಡಾ ಧಾಡ್ಲ್ಯೊ...
ಲೋಕ್ ಆಕಾಂತುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಅಳೇ, ಬೋವ್‍ಶ್ಯಾ ದೇವ್ ನಾ.
ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಅಶೆಂ ಜಾತೆಂನಾ...

 

12 ಸತಾಂ

ಗುರು ಮ್ಹಣಾಲೊ ಶಿಸಾಂಲಾಗಿಂ
ತುಮಿ ಬರಯಾ
ಫಟಿಚ್ ಬರಯಾ
ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಸತ್ ದಿಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್.

ಶಿಸ್ ಬರಯ್ತೇ ಗೆಲೆ...
ಸಂಸ್ರಾನ್ ಧ್ಯಾನ್‍ಚ್ ದಿಲೆಂನಾ.

ಬಾವ್ಲೆಲೆಂ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ
ಗುರುಲಾಗಿಂ...

ಗುರು ಅಮೊರ್ ಹಾಸ್ಲೊ
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ,
ತುಮ್ಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಕಾಲೆತಿಚೆ ನ್ಹಯ್
ತಾಂಕಾಂ ಸತಾಂ ಸಮ್ಜಾನಾಂತ್!

 

13. ಜಿವಿತ್

ಕೇಸ್ ಆನಿ ಫುಲ್
ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

ಕೇಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ-
ಅಗೋ ಫುಲಾ,
ಪರ್ಮಳಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೊರ್ತಾಂ
ಫುಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ-
ಅರೇ ಕೆಸಾ
ಪಾಸಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾವ್ತಾಂ...

ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂತ್
ಸೊಬಾಯ್ ಜಿಯೆಲಿ!

 

14 ನೀತ್

ನೀತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ
ಸಗ್ಳೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ದುರ್ಸಾತಾಲೆ.
ಕೋಣ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್
ಕೋಣ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್
ಕೋಣ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್
ಕೋಣ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್...

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಂದ್ ಜಾಂವ್ಚಿ,
ಗಲಾಟೊ ಜಾಂವ್ಚಿ, ಗಾಬ್!

ನೀತ್ ದಿಲಿ.
ಸಗ್ಳೆಂ ಶಾಂತ್...
ಸಗ್ಳೆ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ

ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೋವ್‍ಶ್ಯಾ
ನಿತಿಕ್‍ಯಿ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ.


15. ಭ್ಯೆಂ!

ತೊ ಸೊರ್ಯಾ ಬಗಾರ್
ಘಡಿ ಪಾಸುನ್
ಜಿಯೆನಾ.
ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್
ಪಿಡಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್
ಮೊರ್ನಾ ಭಿಂಯಾನ್
ಪಿಯೆನಾ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ
ಪಿಡಾ ಚಡ್ ಜಾಲಿ.
ದಾಕ್ತೆರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ-
ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಯಾ
ನಾ ತರ್ ತೊ ವಾಂಚಾನಾ.

ತಾಂಣಿ ದಿಲೊ
ತೊ ಪಿಯೆಲೊನಾ...

 

16. ಅಂತ್ಯ್

ಮುಳಾಂತ್, ಆಳೆಂ ಸೊಡಂವ್ಚ್ಯಾ ರಯ್ತಾ ತಕ್ಲೆರ್
ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾನ್ ಬೊಂಡಿ ಝಡಯ್ಲಿ.
ರಯ್ತ್ ಮೆಲೊ...
ದುಸ್ರೆ ಸಾಕಾಳಿಂ
ದಿಸಾಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ದಾಟ್ ಅಕ್ಶರಾಂನಿ
ಖಬರ್ ಛಾಪೊನ್ ಆಯ್ಲಿ.
ಕೆಂಳ್ಬೊಯಿ ಬಂಡ್ವಾಳ್‍ಶಾಹೀ ಜಾಲಾ


-ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

LLoyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]