Print

ಮೋಗ್

ಮಾಜಾರ್ ಆನಿ ಉಂದಿರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಿಂ.
ಮಾಜ್ರಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಬದಲ್ಲೊ, ತಾಣೆ ಚೊರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.
ಉಂದ್ರಾಚೊಯಿ ಸ್ವಭಾವ್ ಬದಲ್ಲೊ, ತೊ ಶಿಕಾರೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.
ಎಕಾ ದಿಸಾ ಉಂದ್ರಾನ್ ಚುಕೊನ್ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ
ಮಾಜ್ರಾನ್ ಉಂದ್ರಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಚೊರ್ಲೆಂ!

**********
ನಾಂವ್

ತಾಕಾ ನಾಂವ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ.
ದೆಕುನ್ ’ನಾಂವ್ ನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ತಾಣೆ ದಾನ್ ದಿಲೆ.
ದಿಲ್ಲೆ ತೆ ದಿಲೆ, ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾಚ್ ಗೆಲೆ.
ದೆಕುನ್ ತೊ ಆತಾಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭೊಂವ್ತಾ!

**********
ಖಂತ್

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಣ್ ಚ್ ಆಪಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಕ್ ಖಂತ್ ಸುರು ಜಾಲಿ.
ದೆಕುನ್ ತೊ ಸದಾಂ ಆನಂದಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸೊಮ್ಗೊಳಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್ ಗೆಲೊ.
ದೇವ್ ಭೆಟ್ತಾನಾ ಸೊಮ್ಗೊಳ್ ಆನಂದಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.
ದೇವ್ ರಾಕ್ಲೊ... ರಾಕ್ಲೊ...
ಶೆವ್ಟಿಂ ಸೊಮ್ಗೊಳಾಚೊ ಆನಂದ್ ಶಿಖರಾಕ್ ಚಡ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣ್ ಸುರು ಜಾಲಿ
-ಏ ದೆವಾ... ಏ ದೆವಾ...
ದೆವಾಚಿ ಖಂತ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ!

**********
ಕುರ್ಡೆಂಪಣ್

ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊಲೊ ಏಕ್ ಚೆಡೊ ಎಕಾ ದಿಸಾ ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೊ.
ತಾಚಿ ಮತ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರೇಮಿಕಾಚೆ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಭೊಂವ್ತಾಲಿ.
ರಸ್ತೊ ಉತರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.
ರಸ್ತೊ ಖಾಲಿಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಚ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ತೊ ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವೆಗಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಬಸ್ಸ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಟಾಲೆಂ!

**********
ಧೋರಣ್

ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಧೋರಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ.
ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ, ಕುರ್ಕುರಿತ್ ನೋಟ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಚ್
ರಯ್ತಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಉಮಾಳ್ಳೊ...
ಆತಾಂ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ದೆಕುನ್ ಮಾವ್ನ್ ಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಧೋರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ!

- ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ