ತಾಕೊಡೆ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ, ಏಕ್ ಕವಿ, ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್, ಪತ್ರ್ ಕರ್ತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ. ದೆ. ಜೆರಾಲ್ಡ್ ರೇಗೊ ಆನಿ ಲೂಸಿ ರೇಗೊ ಹಾಂಚೊ ಪೂತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭೊವಾರಾಂತ್ ವಾಡುನ್ ಆಯ್ಲ್ಲೊ ತೊ ರಾಕ್ಣೊ, ಝೆಲೊ, ಉಮಾಳೊ, ಕುರೊವ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಚುನ್, ವಿಲ್ಫಿ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಲೊರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ, ಹೆನ್ರಿ ಸೊಜ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ.

1997 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆ ನಾಂವಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಫೊಂಡ್ಕುಲೆ ಕವಿತಾ ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕವನ್ ಆನಿ 1999 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಎಕಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್ ತಾಣೆ ಲಿಕುನ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಜಯ್ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆಂ ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪದ್. ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಆನಿ ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಮಿತ್ರ್ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಫಾಲ್ಗುಣಿಚೊ ವ್ಹಾಳೊ, ಅತ್ರೆಗ್ ಆನಿ ಪೆಟ್ಣೊಳಿ ಹೆ ತಾಣೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕ್. ತಾಚ್ಯಾ ಫಾಲ್ಗುಣಿಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2001 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ವರ್ಸಾಚೊ ಕವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 1999 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್ವಾಣಿ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರದರ್ಶನ್, ದಸರ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಕಡೆನ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಎದೊಳ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ, ಚಾಂದ್ನೆಂ, ಜಾದೂ, ರಾವ್ಳೆರ್, ಯೇ ಮನಾ, ಶೆತಾಂ ಮೆರೆರ್, ಆಂಕರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ, ಕಾಂಯ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ, ದಬಕ್ ದಬ ಬಾಯ್ಲಾ, ಚಂದಾರೇ ಅಶೆಂ 11 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಉಡಿ ಉಡಿ, ಯಾದ್, ಮೊಗಾ ಸಾವ್ಳಿ, ಹಾಂವ್ ತುಜೊಚ್, ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ, ಓಲಾರೇ ಆಶಾ, ಮೊಗಾ ಮೊತಿಯಾಂ, ಅಪಾಲಿಪ, ಹಾಂವ್ ತುಜೊಚ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ, ತುಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ- ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಕೊವ್ಳೆಂಕ್ ಉತ್ರಾಂ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತಾಳೆ ಬಸಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂ ಮೆರೆರ್ ಆನಿ ಚಂದಾರೇ ಕೊವ್ಳೆಂಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಂಗೀತ್- ಅತೀ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಕೊವ್ಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್. ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂ ಬರೊವ್ಪಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ ರಚ್ಣಾರ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರ್ಪಾಂ ತಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದೊನ್ಶಾಂ ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. 8 ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. 13 ವರ್ಸಾಂ ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕೊಯರಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. 5 ವರ್ಸಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಐಸಿವೈಎಮ್ ಹಾಂತುಂ ಫಿರ್ಗಜ್, ವಾರಾಡೊ, ದಿಯೆಸೆಜಿ ಮಟ್ಟಾರ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಹಾಂತುಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆನಿ ವಾರಾಡೊ ಮಟ್ಟಾರ್, ವೈಸಿಎಸ್ ಹಾಂತುಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆನಿ ವಾರಾಡೊ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಚೇತಕ್ ಜಾವ್ನ್, ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ಹಾಂತುಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಹುದ್ದೆ ಘೆವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ Senior Sales Manager ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ತೊ ಆವಯ್ ಲೂಸಿ ರೇಗೊ, ಪತಿಣ್ ಸುನಿತಾ ಡೊರಾ ಆನಿ ಬಾಳ್ ಅನುಷ್ಕ ಸವೆಂ ತಾಕೊಡೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಚಡಿತ್ ಹುಮೆದಿನ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಮನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾ.

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

LLoyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]