ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾವ್ಸಾ ಆವ್ರಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ದೋನ್ ಕಾನ್ ಪಾವನಾಂತ್, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದೋನ್ ದೊಳೆ ಪಾವನಾಂತ್. ಆವ್ರ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತರೀ ಆಜೂನ್ ದುಖಾಂಚೆಂ ಆವ್ರ್ ರಾವುಂಕ್ ನಾ... ಉದ್ಕಾ ಆವ್ರಾನ್ ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ದೊರೆ ಕೊಸ್ಳಾವ್ನ್ ಮೊಗಾಚೊ ಸಾಂಕೊವ್ ಉಬಾರ್ಲಾ ತಿ ಏಕ್ ಸಮಾಧಾನಾಚಿ ಸಂಗತ್.ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾವ್ಸಾ ಆವ್ರಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ದೋನ್ ಕಾನ್ ಪಾವನಾಂತ್, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದೋನ್ ದೊಳೆ ಪಾವನಾಂತ್. ಆವ್ರ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತರೀ ಆಜೂನ್ ದುಖಾಂಚೆಂ ಆವ್ರ್ ರಾವುಂಕ್ ನಾ... ಉದ್ಕಾ ಆವ್ರಾನ್ ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ದೊರೆ ಕೊಸ್ಳಾವ್ನ್ ಮೊಗಾಚೊ ಸಾಂಕೊವ್ ಉಬಾರ್ಲಾ ತಿ ಏಕ್ ಸಮಾಧಾನಾಚಿ ಸಂಗತ್.

2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚಂದಾರೇ ಆಲ್ಬಮಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆಂ, ಆಯ್ಕುನ್ ಸಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಮೊಗಾ ಆವ್ರ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಬಾರ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪದ್ ಪಾವ್ಸಾ ಆವ್ರಾಚ್ಯಾ ಕರಂದಾಯೆ ಮಧೆಂ ಮನಾಕ್ ಥೊಡೊ ಸುಶೆಗ್ ದೀಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ತಾಂವ್. ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾ... ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಲಾಭ್ಲಿ ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂ ಮನಾಂಕ್ ಪಾವಯಾ....

- ರೋಶನ್ ಆನಿ ಲೊಯ್ಡ್

A special shout out to Roshan D Souza and Lloyd Rego for this amazing music composition and Meera Florence  who gave life to it with her beautiful voice! 

Click here to watch video

Track:       TUNCH EKLO

Album:      CHANDARE

Released: 2013

 

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]