Photos : Akruti Studio, Moodbidri

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2016 : ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡೊ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ LAR NITE ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ಥಾವ್ನ್ 9 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆಧಾರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಉದೆಂತಿಚಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ’ ದುಬಾಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವೆ ಸವೆಂ ಲೊಕಾಂ ಮನಾಂ ಜಿಕುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. 

ಸುರ್ವೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡೊ ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ಬೊ. ಮಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಣಿ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ - ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೆಬ್‍ಸಾಯ್ಟ್ www.lloydtaccode.com ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ. ಶಾಸಕ್ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಹಾಣೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಬಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ ಹಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮೊಟೊ ತೆಂಕೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಉದೆಂತಿಚಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ’ ಹಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಕಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡೊ ತರ್ಫೆನ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಉದೆಂತಿಚಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ನಾಯ್ಟಾಚೊ ಪೋಷಕ್ ರಿಚರ್ಡ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ದಾನಿಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತರ್ಫೆನ್ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದೇಣ್ಗೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಹಾಣೆ, ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಹಿಕಾ ಸಾಂತಿಣ್ ಪಾಚಾರ್ಚೆ ದಿಸಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಅಸಲೆಂ ಗರ್ಹೆವಂತಾಂಕ್ ಆದಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ತಶೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ವಾರಾಡೊ ಅತ್ಮಿಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬೊ. ಮಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಹಿಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾನ್ ಅಬಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮನು ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಖಜನ್ದಾರ್ ಹೆರಿ ರೇಗೊ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆದಿವಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂನಿ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಚಿ ಸಾಂ. ತೆರೆಜ್ ಹಿಚ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆಕ್ ಪುಲಾಂ ಉಡೊವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊನ್ ನವ್ಯಾನ್ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ನಮಾನ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಪದ್ ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 35 ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸುನಿಲ್ ಮಿರಾಂದ ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆ LAR NITE ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾ, ಜಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್, ವಿಜಯ್ ವಾಸ್, ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ, ಜೊಯೆಲ್ ಅತ್ತೂರ್, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ, ಸೆನೆಟ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೇಜ್ ಆನಿ ನೆಸ್ಟರ್ ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಹಾಂಣಿ ಲೊಯ್ಡಾಚಿಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ 11 ಪದಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ. ವಿಜಯ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ ಕೈಕಂಬ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ವಂದೇಮಾತರಂ ಪದ್ ಆನಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ‘ಹೊ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಸಾರ್’ ತಶೆಂ ‘ಆಮಿ ಕೊಂಕಣ್ ಗಾರ್’ ಪದಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ. ಅವಿಲ್ ಡಿಕ್ರುಜ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಮೆಮೊರಿ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಜೆರೊಮ್ ಮೊರಾಸ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ರಿಚರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಣಿ ಫೊಕಣಾಂ ಫುಟೊವ್ನ್ ಹಾಸಯ್ಲೆಂ. ರಾಜೇಶ್ ಕಾರ್ಕಳ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಕಳ್, ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್, ರೋಶನ್ ಬೆಳಾ, ಮನೋಜ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಎಡ್ರಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಹಾಂಣಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲೆಂ. ಕವಿ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ.

ಸುಮಾರ್ 1500 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಆಸುನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬೋವ್ ಪಸಂದಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಹಾಂಣಿ ಮಿಯಾರಾಂತ್ ಮಾರ್ಚ್ 27ವೆರ್, ರೊಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಸುನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಣಿ ಕೈಕಂಬಾಂತ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 15ವೆರ್ LAR NITE ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಂಗಾ ಕರ್ಯೆತ್.

Comments powered by CComment

More Music News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

LLoyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]