ತಾರಾಂ, ಪನಿಪನಿ ಬರ್ಸ ಆನಿ ಹಲೋ ದೆವಾ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅರ್ಥರ್ ರೋಶನ್ ಪಿರೇರಾ ಒಮ್ಜುರ್ ಆನಿ ಸಪ್ಣಾಂ, ಚಾಂದ್ನೆಂ, ಯೇ ಮನಾ, ಚಂದಾರೇ ಕೊವ್ಳೆಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೊಯ್ಡ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ರೇಗೊ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಂಣಿ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳುನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯಿಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಜಿಣಿ ಬದ್ಲಾಪಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಗಿತಾಂ ಆಟಾಪ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ಸಿಡಿ ಜನೆರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲಾಂತ್ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಕುಲಪತಿ ಡೊ. ವಿವೇಕ್ ರೈ ಹಾಂಣಿ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲಿ.

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ. ಜೊಸಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ದಾಯ್ಜಿವಲ್ರ್ಡ್ ಮುಕೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದುದಾ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಕ್ತ, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಉದ್ಯಮಿ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್, ಮಾ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಮುಕೆಸ್ತ್ ಆಲನ್ ಪಿರೇರಾ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. 

ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಮಾನ್ ಕರುನ್ ರು. 25000/- ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲಿ.

ಮಾ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಅರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ಹಾಂಣಿ ಲಿಕ್ಲೆಲಿಂ ಗಿತಾಂ ಆಸಾತ್. ಸರ್ವ್ ಗಿತಾಂಕ್ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊನ್ ಸಂಗೀತ್ ಬಸಯ್ಲಾಂ. ರೋಶನ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಣೆ ಸಂಗೀತ್ ಸಜಯ್ಲಾಂ. ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾ, ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ, ಜೋಶಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಮೀರಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ, ಜೇಸನ್ ಲೋಬೊ, ವೆಲಿಟ ಲೋಬೊ, ಗ್ಯಾವಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಕೇರನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಶಾಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಸುನಿತಾ ಡೊರಾ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಮನೋಜ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಂಣಿ ಗಾಯಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ಧ್ಯಾನ್, ಆರಾಧಾನಾಕ್ ಲಗ್ತಿಂ 12 ಕಂತಾರಾಂ ಆಸುನ್ ಜಿಣಿ ಬದ್ಲಾಪಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾತ್. ಸಿಡಿಚೆಂ ಮೋಲ್ 100/-

More Music News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

LLoyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]