ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ವರ್ಸಾನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಾಂಯ್ ತೀನ್-ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆಕ್ ಎಮಿರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆದಿಚೊ ಮಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕುವೇಯ್ಟಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಲ್ಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸೆಮಿ-ಫೈನಲಾಚ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಕವಿ ಮಿತ್ರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆ ತರ್ನೆ ತರೀ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ವಾಯೆಚೆ ಆನಿಂ ವರ್ತ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚೆ ಕವಿ ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆ ಆನಿಂ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಕ್ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಲೊ. ಎಲ್ಯೆರ್ ಆನಿಂ ವಿಲ್ಸನ್ ದೊಗೀ ಮ್ಜಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯ್ಯಾ ತೆ. ಹಾಂವೆ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಅಸಾ ಎಲ್ಯೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ತರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ. ಎಲ್ಯೆರ್ ಉತ್ರಾನಿಂಚ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಅಡೂಕ್ ಸತಾಂ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ವೊಳಿಂನಿಂ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ತಾ ತರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾವಾಯ್ತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್.

ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ 'First-of-its-kind' ಆನಿಂ 'one-of-its-kind' ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್. ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿತ್ರಾನಿಂ ಕವಿಚ್ಯಾ ಗಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ಆನಿಂ ಭೊಂವಾರಿ ಗಜಾಲ್ ಉಬಿ ಕರುನ್ ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ಮಧೆಂ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಗಝಲ್ ಬಾಂಧುನ್ ಕವಿ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಅಥ್ವಿಚ್ ವಾಟ್ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್. ಹ್ಯಾ ಗೀತ್ ಗಜಾಲೆನ್ ನವಾಲ್ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ಅಮಿಂ ಜಾಣಾಂವ್. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ತಶೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಕವಿಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್ ಹಿ ಗೀತ್ ಗಜಾಲೆಚಿ ವೆದಿ ಊಂಚ್ ಉಭಾರ್ಲ್ಯಾ.

ಆತಾಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಬಾಹ್ರೇನಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ನವಾಲಾಂಚಿ ವೆದಿ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ತೆಂಯ್ ಎಕಾ ಕವಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಿತಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಕಾಣ್ವೆವ್ನ್. ಬಾಹ್ರೇನಾಂತ್ಲೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ನವೆಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ The Indian Club ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ XPERIMENTZ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿಂ ಹಾಂತುನ್ ಕವಿ ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂ ಸವೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಲ್ಫಾಚೆ ವೆದಿಕ್ ಚಡ್ತಾ. ಪರ್ಬಿಂ ಎಲ್ಯೆರ್ ಆನಿಂ ಅಭಿನಂದನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಾಹ್ರೇನ್. ಎಲ್ಯೆರಾ ಸಂಗಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ವೆದಿರ್ ಚಡ್ಚ್ಯಾ ರೊಬಿನ್, ಶಿಲ್ಪಾ, ನಿಹಾಲ್, ಸಂಜಯ್, ಐವನ್ ಅನಿಂ ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮಿತ್ರ್ ರೋಶನ್ ಸೋಜ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]