ಜೆಜು ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ-2019

ಅರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ ಒಮ್ಜೂರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ’ಮಾ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್’ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್ 2019 ಜನೆರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ’ಜೆಜು ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ’ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಚಿ ಸಿಡಿ ಆರಾಧನಾಕ್ ಆನಿ ಸ್ತುತಿ ಗಾಯನಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ 12 ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಹಾಂತುಂ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊನ್ 7 ಗಿತಾಂಕ್ ಆನಿ ಅರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾನ್ 5 ಗಿತಾಂಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸರ್ವ್ 12 ಗೀತಾಂಕ್ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊನ್ ತಾಳೆ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಣೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಸಜಯ್ಲಾಂ.

ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹ, ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮೀರಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್, ಜೋಶಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ವೆಲಿಟ ಪಿಂಟೊ, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ, ಜೇಸನ್ ಲೋಬೊ, ಗ್ಯಾವಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಕೇರನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಶಾಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೊ, ಸುನೀತ ಡೊರಾ ಆನಿ ಮನೋಜ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಂಣಿ ಗಾಯಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ರೋಶನ್ ಹಾಚೆಸವೆಂ ರೂಬೆನ್ ಮಚಾದೊ, ಕೆನ್ನಿ ಪಿರೇರಾ ಹಾಂಣಿ ಸಂಗೀತ್ ವ್ಹಾಜಯ್ಲಾಂ.

ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್, ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ, ದಯಾ, ಕ್ರೀಸ್ತಿ ತತ್ವಾಂ, ಧ್ಯಾನ್, ಆರಾದಾನ್, ಆಟೊವ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಕಶ್ಟ್, ಖುರಿಸ್, ಪರಿಸರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಹಿಂ ಗಿತಾಂ ವಿಣ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಿಡಿ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಿದ್ವಾಂಸ್ ವಿವೇಕ್ ರಯ್, ಮಾ. ಜೋ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಉದ್ಯಮಿ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್, ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]