ಜಾದೂ- 2005 :

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಬದ್ಲವಣೆಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಹಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕೊವ್ಳಿ ಜಾದೂ. ’ಚಾಂದ್ನೆಂ’ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾರಾಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಭಾವಾನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ’ಸಪ್ಣಾಂ’ ಕೊವ್ಳೆ ತಿತ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತರೀ ನಿರಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಉತ್ರಾಂ, ತಾಳೆ, ಗಾಯಾನ್, ಸಂಗೀತ್, ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ್ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಉಂಚ್ಲಿಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ ಪ್ರಯತ್ನ್ ’ಜಾದೂ’ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಜಾಲಾ. ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ಆನಿ ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಂಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಜೊಡಿ ಫುಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಹ್ಯೆ ಕೊವ್ಳೆ ಥಾವ್ನ್. ಆಜ್ ಪಾಸುನ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಮುಕಾರುನ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಬೋವ್ ವರ್ತಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಕ್ ತೆ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

ರೊನಿ ಡಿಕುನ್ಹ ಹಾಣೆ ಗಾಯ್ಲಲಿಂ ‘ಹಾಂವ್ ಸದಾಂ ತುಜೊ’ ಆನಿ ‘ಕೊಣೀ ನಾ’ (7/8 ತಾಳ್) ಹಿಂ ದೋನ್ ಪದಾಂ ಲೊಯ್ಡಾಚಿಂ ಗಿರೆಸ್ತ್ ಉತ್ರಾಂ, ತಾಳೆ, ರೋಶನಾಚಿ ಅಪೂರ್ಬಾಯೆಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆನಿ ರೊನಿ ಡಿಕುನ್ಹಾಚೆಂ ಅಪೂರ್ವ್ ಗಾಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎಡೊಲ್ಫ್ ಜಯತಿಲಕ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹದೇವನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ, ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜ, ಐವಿ ಡಿಸೋಜ, ಝೀನ ಪಿರೇರ, ಅನಿಲ್ ಡೆ’ಸಾ, ವಿಜಯ್ ವಾಸ್, ರೊಜಾನ್ನ ಗೋಮ್ಸ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಬುದ್ದ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದಬಕ್ ದಬ ಹೊಯ್ಸ ನಾಚಾ ಖಾತಿರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ತರ್ ‘ಮೊಗ್ರ್ಯಾ’ ಗಾಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂನಿ ಉಜಳ್ಲ್ಲೆಂ ಪದ್. ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಥಂಯ್ ದುಖ್ ಉಚಾರುನ್ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ಪದ್ ‘ಆಮ್ಚೊ ಪಾಪಾ’ ಪಾಪಾ ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾ. ಲೊಯ್ಡಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ರೋಶನಾನ್ ತಾಳೊ ರಚ್ ಲ್ಲೆಂ ’ಮೊಗಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ’ ಪದ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರಾಶಿ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಭುಜಾವಣೆಚೆಂ ಜಾಲಾಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]