ಚಂದಾರೇ-2013 :  ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಲೊಯ್ಡ್ ಆನಿ ರೋಶನಾನ್ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳುನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನಿಮಾಣಿ ಕೊವ್ಳಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ವಿಣ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಲ್ಬಮಾಂತ್ ಉತ್ರಾಂ, ತಾಳೊ, ಸಂಗೀತ್, ಗಾಯಾನ್ ಆನಿ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣಾಂತ್ ಪಿಕ್ಲೆಲಿಂ ಉಂಚ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಆಸಾತ್. ಚಂದಾರೇ ಸಿಡಿಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಭುಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಪದಾಂ ಸವೆಂ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ 12 ಪದಾಂ ಆಸುನ್ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊನ್ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ರೋಶನ್ ಆನಿ ಲೊಯ್ಡಾನ್ ತಾಳೆ ಬಸಯ್ಲ್ಯಾತ್. ರೋಶನಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಜಯ್ಲಾಂ. ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಜಿವಾಳ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾಂ, ಎರ್ನಕುಳಮಾಂತ್ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ, ರೊನಿ ಡಿಕುನ್ಹ, ಎಡೊಲ್ಫ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ, ಝೀನಾ ಪಿರೇರಾ, ಮೀರಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ನಿತಿನ್À ಕುಮಾರ್, ನಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಜೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್, ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಅರುಣ್ ಜೆಪ್ಪು, ಡೊರಾ ರೇಗೊ ಆನಿ ರೋಶನ್ ಸೊಜ್ ಹಾಂಣಿ ತಾಳೆ ಮೆಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ 13/8 ತಾಳಾಚೆಂ ಪದ್ ಸಂಗೀತ್ ಗುರು ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ ಹಾಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ. 

6ವ್ಯಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ 6 ವಿಭಾಗಾಂನಿ ನಾಮ್ ನಿರ್ದೆಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂಗೋ ತೆಣೆಂ ಪದಾ ಖಾತಿರ್ ನಿತಿನ್ ಕೊಟ್ಟುಂಗಳ್ ಹಾಕಾ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಗಾವ್ಪಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತ್ಯಾಚ್ ಪದಾ ಖಾತಿರ್ ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ ರಚ್ಣಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತ್ಯಾಚ್ ಪದಾ ಖಾತಿರ್ ರೋಶನ್ ಸೊಜಾಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಜಯ್ಣಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ 2013ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಶೆಂ 4 ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾಯ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನ್ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಚೆಂ. ಲೊಯ್ಡಾನ್ ರಚ್ಲೆಲೆಂ ‘ತುಂಚ್ ಎಕ್ಲೊ ಪುರೊ ಮ್ಹಾಕಾ’, ‘ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ’ ಹಿಂ ತಶೆಂ ಚಂದಾರೇ, ತುಂಗೋ ತೆಣೆ, ಯಾದ್ ಯೆತಾ ಹಿಂ ಪದಾಂ ಸೊಧ್, ಗಲ್ಫ್ ವೊಯ್ಸ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ಪದ್ರ್ಯಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. 

GlobaL Konkani award for Chandare

Add comment


Security code
Refresh

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

LLoyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]