ಸಪ್ಣಾಂ (2001) : ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ನ್ ಆಪ್ಲೆ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಂಗೀತ್ ಆಲ್ಬಮ್. ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ತಾಳೆ ಬಸೊವ್ನ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ 8 ಪದಾಂ ಸವೆಂ ‘ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’ ಖಾತಿರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರ್ ಹಾಣೆ ಲೊಯ್ಡಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತಾಳೊ ಬಸೊವ್ನ್ ಘಡ್ಲೆಲಿಂ 4 ಪದಾಂ ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ 12 ಪದಾಂ ಹೊ ಸಂಗೀತ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ತವಳ್‍ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಬದ್ಲವಣೆಚೆಂ ವಾರೆಂ ಹಾಡ್ಲೊಲೊ ‘ಸಪ್ಣಾಂ’ ಆಲ್ಬಮ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಸುನ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ‘ಅಶಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಅಶಿ ಜೀಣ್,’ ‘ಭಾಂಗಾರ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆಂ’, ‘ಡಾಯ್ನಾ’, ‘ಆಬೊಲ್ಯಾ’, ‘ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ’, ‘ಶೆಂಬರ್ ಯಾದಿ’ ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಊಂಚ್ ಪದ್ ಹಾಂತುಂ ಆಸಾ. ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಿಚೆಂ ಆಮೊಲಿಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಹ್ಯಾ ಆಲ್ಬಮಾಕ್ ಗಿರೆಸ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಕಾರಣ್. ಎರಿಕ್ ಒಝೇರ್, ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್, ಕ್ಲೊಡ್ ಸೊಜ್, ಎಡೊಲ್ಫ್ ಜಯತಿಲಕ್, ಡೊ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜ್, ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜ, ಐವಿ ಡಿಸೋಜ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಬುದ್ದ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಮರಾಠಿ ತಶೆಂ ಹಿಂದಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ಸುರೇಶ್ ವಾಡ್ಕರ್ ಹಾಚೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಥಿಕಾಬರಿಂ ಸೊಭ್ತಾ. ಗೊಂಯಾಂ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯಿಂತ್ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ ಕೊವ್ಳಿ ‘ಕಾಣಿಕ್ ದರ್ಬಾರ್ 2001’ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಮಾ. ದೊ. ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ವಾಜ್ ಹಾಣೆ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಿ. ಸಿಡಿ 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹಾಣೆಂ ತಾಕೊಡೆಂತ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಿ.   

Claud DSouza

 

Joel Pereira

 

Eric Ozario

 

Melwyn Peris

Comments powered by CComment

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

LLoyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]