ಶೆತಾಂ ಮೆರೆರ್ - 2011 : ಯೇ ಮನಾ ಕೊವ್ಳೆಚೆ ಯಶಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಸಂಗೀತ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚಿ ರೋಶನ್ ಆನಿ ಲೊಯ್ಡಾಚಿ ಆಶಾ ‘ಶೆತಾಂ ಮೆರೆರ್’ ಸಿಡಿ ಪರ್ಗಟ್ಣೆ ದ್ವಾರಿಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಿ. ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿ ಎಡೊಲ್ಫ್ ಜಯತಿಲಕ್ ಆನಿ ‘ಸೊಧ್ 2 ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್’ ಲವಿಟ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ಗಾಯಾನಾ ಸವೆಂ ನಿತಿನ್ ಕೊಟ್ಟುಂಗಳ್, ನಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೊಜ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹದೇವನ್, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ರೋಶನ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಆನಿ ಮೀರಾಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯೆ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ತಾಳೊ ಮೆಳಯ್ಲಾ. ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಖರ್ಚಾರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಹ್ಯೆ ಸಿಡಿಂತ್ 16 ಪದಾಂ ಆಸುನ್ ಚವ್ತ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂತ್ ಸರ್ವ್ 6 ವಿಭಾಗಾಂನಿ ನಾಮ್ ನಿರ್ದೆಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಹ್ಯೆ ಕೊವ್ಳೆಚಿ. 2011 ವರ್ಸಾಚೊ ಅತ್ತ್ಯುತ್ತಮ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಸವೆಂ ಲವೀಟಾಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಆನಿ ರೋಶನಾಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ ರಚ್ಣಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಐವನ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಯೇ ಮನಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಹಿ ಕೊವ್ಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸರ್ವ್ 16 ಪದಾಂಕ್ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊನ್ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ರೋಶನ್ ಆಂಜೆಲೊರಾನ್ ತಾಳೆ ಬಸಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಜಯ್ಲಾಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

LLoyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]