"ಶೆತಾಂ ಮೆರೆರ್ - 2011”

’ಯೇ ಮನಾ’ ಕೊವ್ಳೆಚೆ ಯಶಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಸಂಗೀತ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚಿ ರೋಶನ್ ಆನಿ ಲೊಯ್ಡಾಚಿ ಆಶಾ ‘ಶೆತಾಂ ಮೆರೆರ್’ ಪರ್ಗಟ್ಣೆ ದ್ವಾರಿಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಿ. ಉದ್ಯಮಿ ಐವನ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಯೇ ಮನಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿ ಎಡೊಲ್ಫ್ ಜಯತಿಲಕ್ ಆನಿ ‘ಸೊಧ್ 2 ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್’ ಲವಿಟ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ಗಾಯಾನಾ ಸವೆಂ ನಿತಿನ್ ಕೊಟ್ಟುಂಗಳ್, ನಿರನ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೊಜ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹದೇವನ್, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ರೋಶನ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಆನಿ ಮೀರಾಕ್ರಾಸ್ತಾ, ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊಂತೆರೊ, ಝೀನ ಪಿರೇರಾ ಹಾಂಣಿ ತಾಳೊ ಮೆಳಯ್ಲಾ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಖರ್ಚಾರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ಆಲ್ಬಮ್ - ಚವ್ತ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂತ್ ಸರ್ವ್ 6 ವಿಭಾಗಾಂನಿ ನಾಮ್ ನಿರ್ದೆಶಿತ್ ಜಾಲಾ. 2011 ವರ್ಸಾಚೊ ಅತ್ತ್ಯುತ್ತಮ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಸವೆಂ ಲವೀಟಾ ಲೋಬೊಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಆನಿ ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ ರಚ್ಣಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂತುಂ ಒಟ್ಟುಕ್ 16 ಪದಾಂ ಆಸುನ್ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊನ್ 15 ಪದಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ’ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ’ ಹ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ ಹಾಣೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಭುಂಯ್ ಉರಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲೊ ದಿವುನ್ ರಚ್ಲಲೆಂ ’ಹೊ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಸಾರ್’ ಪದ್ ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾರತ್ನ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರ್, ಯೋಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕ್ಲೊಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಣಿ ಗಾಯ್ಲಾಂ. ಸಂಗೀತ್ ಗುರು ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಗಾಯಾನಾ ಸೊಭಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ.

’ಕೆನ್ನಾ ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ’ ಪದಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊನ್ ರಚ್ಲಾಂ ತರ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಪದಾಂಚೊ ಸಂಗೀತ್ ರಚ್ಣಾರ್ ರೋಶನ್ ಆಂಜೆಲೊರ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ CAD STUDIO ಆನಿ ಎರ್ನಾಕುಳಮ್ ಚ್ಯಾ Orpheus Studio ಹಾಂತುಂ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ ಕೊವ್ಳಿ ನಿತಿನ್ ಕೊಟ್ಟುಂಗಳ್ ಹಾಣೆಂ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್- ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ರೋಶನ್ ಆಂಜೊಲೊರ್ ಹಾಣೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಸಜವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ರೋಶನಾ ಸವೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಗಿತಾರಿಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸಂತೋಶ್ ಚಂದ್ರನ್, ಜೋಸಿ ಜೋನ್, ರಿಜ್ವಾನ್, ಸಾಜು, ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊಂತೆರೊ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ.

2011 ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ವೆರ್ ಸಂದೇಶ ಸಾಲಾಂತ್ ತವಳ್ ಚೊ ಆಂಜೊಲೊರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವಾಸ್, ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾರತ್ನ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರ್ ಆನಿ ಯೋಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್ ಹಾಂಚೆ ಗವ್ರವ್ ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಿ. 

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]