ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ -2007 : ‘ರಾವ್ಳೆರ್’ ಕೊವ್ಳೆಕ್ ಲೊಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಬರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಲೊಯ್ಡ್-ರೋಶನಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಂತಾರಾಂಚಿ ರೂಚ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಸಕ್ತೆಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಣಿ ಪರತ್ ತಾಲೆಂತ್ವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾವ್ನ್, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಂತಾರಾಂಚೆಂ ಅಭ್ಯಾಸ್ ದೀವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಸವೆಂ 5 ನವಿಂ ಕಂತಾರಾಂ ಘಡುನ್ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ‘ಏ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ’ ‘ಭಾಗಿ ಭರ್ವಸೊ’, ‘ತುಜೊ ಹಾಂವ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ’, ಅಸಲಿಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕಂತಾರಾಂ ನವ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾ ಸವೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂನಿ ನೆಟಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಲೊಯ್ಡಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ರೋಶನಾನ್ ತಾಳೊ ಬಸಯಿಲ್ಲಿಂ 4 ಕಂತಾರಾಂ ಆನಿ ಲೊಯ್ಡಾನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ವಂದನ್ ತುಕಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ’ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತ್ ಹಿ ಸಿಡಿ ಆಟಾಪ್ತಾ. 

Roshan, Lloyd and Asith

Add comment


Security code
Refresh

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

LLoyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]