ಬೆಬ್ಯಾಂ ಬೊಬೋ
ಪಾವ್ಸಾ ಖಾತಿರ್
ಕಾಳ್ಜಾ ಬೊಬೋ
ತುಜೆ ಖಾತೀರ್!

**********
ಹಾಂವ್‍ಯಿ
ದೆವಾ ಗೊರುಂ ಜಾತೊಂ
ತುಜ್ಯಾ ನಾಜೂಕ್
ಪಾಂಯಾಂ ಪಂದಾಂ
ದುದಾಂ ಪಾನೆತೊಂ

**********
ಪಾವ್ಸಾ ಪಾವ್ಳೇ
ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಶಿಂಪುನ್
ಕಿರೆಂಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ
ತ್ಯೆ ಕಿರೆಂಚೆಂತ್
ಕಾಳ್ಜಾ ದೋಣ್
ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಯಾ!

**********
ತುಜೆ- ಮ್ಹಜೆ ಮಧೆಂ
ಬಂದನ್
ತುಜೆ- ಮ್ಹಜೆ ಮಧೆಂ
ಕಂದಕ್
ತುಜೆ- ಮ್ಹಜೆ ಮಧೆಂ
ಝುಜಾಂ
ತುಂಚ್ ಜಿಕ್ತಾಯ್
ಹಾಂವ್
ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾಂ ಭುಜಾಂ!

**********
ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜೊನ್
ತುಜ್ಯಾ ಉಮ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ
ವೋಂಟ್
ಆತಾಂ ಪಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತಾನೆಲಾ!

**********
ತುಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್
ಚಲುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತ್ಯೆ ವಾಟೆನ್
ಮೆಟಾಂ ತರ್ ಚಡಿತ್ ಕೊಣಾಚಿಂ?
ಕಾಂಯ್
ಮೋಗ್ ಯಿ ಚಲ್ಲೊ
ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ?

**********
ಭೊಂವ್ತಾತ್ ಖಂಯ್
ಪಿಸಾಂತುರ್ ಆತ್ಮೆ
ಮಧ್ಯಾನೆಚೆ ರಾತಿಂನಿ
ಹಾಂವ್ ಯಿ ತಾಂತ್ಲೊ
ಎಕ್ಲೊ ಗೋ...
ಭೊಂವ್ತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂನಿ!

**********
ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜುನ್
ತುಜ್ಯಾ ಉಮ್ಯಾಂಕ್
ದಿಲ್ಲೊ ಓಂಟ್
ಆತಾಂ...
ಪಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತಾನೆಲಾ!

**********
ಪಾತ್ರೊಡ್ಯಾಚೆ ಕಡಿಯೆಂತ್
ಪಿಸುಡ್ಲೆಲ್ಯಾ
ಆಳ್ವಾ ಖೊಲ್ಯಾಂ ಪರಿಂ
ತುಜಿ ಖರಸ್
ಮ್ಹಜೊ ಸರಸ್...

**********
ಮಿಲಿಯನಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್
ತಾಂತಿಂ ಫುಲೊಂವ್ಕ್
ಉರುಲ್ಲಿಂ ನೊವಾಯ್ ನೋವ್
ತುಜ್ಯಾ ಪ್ರೀತಿಕ್
ಹೋಮ್ ಬಲಿ!

- ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]