ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಎಕಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್- ಹಾಂವೆಂ ಟಿವಿಚೆರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊಚ್ ಸೊಡ್ಲಾ. ತೆ ಟಿವಿ ಆ್ಯಂಕರ್‍ವಾಲೆ ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಲೆ ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತ್. ಫಟ್ ಸತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸತ್ ಫಟ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹೊರ್ಬೊಸಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್...

ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತೀರ್ಲ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಪಿಯುಸಿಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಎಕಾ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಸ್ತಾನ್ – ‘ಫುಡಾರಾಂತ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಯ್?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ‘ತುಜೆಪರಿಂಚ್ ಏಕ್ ಶೀದಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಪತ್ರ್‍ಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ- ‘ಭುರ್ಗ್ಯಾ, ತುಂ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಜಾ, ಮ್ಹಜೆಪರಿಂ ಪತ್ರ್‍ಕಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ. ತುವೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಆದರ್ಶಾಂ ಹಾಂಗಾ ಉರೊಂಕ್‍ನಾಂತ್, ತುಜೆಬರಿಂ ಮಾವ್ಲ್ಯಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಗಾ ಉಪೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್...’

ಮ್ಯೂಚುಅಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆನಿ ಷೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ- ‘ತುವೆಂ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿಝ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂ ಪಳೆನಾಯೆ. ತಾಂಚೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಜೊ ಫೊಂಡ್ ತುವೆಂಚ್ ಖೊಂಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ.’

ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲಾಂಚ್ಯಾ ಅಣ್ವ್ಯಾಪಣಾವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ನ್ಹಯ್, ಹಜಾರೊಂ ದಾಕ್ಲೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ದೇಶ್‍ಭರ್ ವೊಮ್ತೆ ಉದಾರೆ ಕೆಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ವಿಷಯ್ ಪಳೆತಾನಾ ಹಾಂಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಸಯ್ತ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಓವಿ ಚಾನೆಲಾಂಚೊ ಮೆಂದು ಸರ್ಕಾರಾಂನಿ, ಉದ್ಯಮಿಂನಿ, ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ, ನಕ್ಲಿ ದೇಶ್ ಭಕ್ತ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ, ಪುರೋಹಿತ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂನಿ ಚಿರ್ಡುನ್ ಧರ್ಲಾ ತೆಂ ಸತ್ ಚಡಾವತ್ ಸಾದೆ ಮನಿಸ್ ನೆಣಾಂತ್. ಲೊಕಾಂಚಿ ಮುಗ್ಧತಾಚ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಮೊಡ್ಕಿ ಕರುನ್ ಹಿಂ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಯ್ತಾತ್.

ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ಲಬಿ ಜಾಲಾಂ?
ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಚವ್ತೊ ಅಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಮೀಡಿಯಾಕ್ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ದವರ್ನ್ ವಾವಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಶಾಸಕಾಂಗ್, ಕಾರ್ಯಾಂಗ್ ಆನಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚ್ ಬಳ್ವಂತ್ ತಶೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಮೀಡಿಯಾಚ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಕಾನುನಾಂಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಗಿ ತೊ ದುಬಾವ್‍ಯಿ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಉಸ್ಕತಾ.

ಸಮಾಜಾಂತ್ ವ ದೇಶಾಂತ್ ಖಬ್ರಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಂಚಲನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಚಡ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಚಾನೆಲಾಂಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂತ್ಲೊ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ವೇಳ್ ಹ್ಯಾ ಚಾನೆಲಾಂ ಮುಕಾರ್ ಖರ್ಚಿತಾ.

ಪೂಣ್ ಆಯ್ಚಿಂ ಚಡಾವತ್ ಚಾನೆಲಾಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ವ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ, ನಾ ತರ್ ಉದ್ಯಮಿಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಂಗಾರ್ ಪುಣೀ ಆಸಾತ್. ಮಾವ್ಲ್ಯಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಪತ್ರ್‍ಕಾರ್ ವ ಮಾಧ್ಯಮ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಂನಿ ಉಡಯಿಲ್ಲಿಂ ಹಾಡಾಂ ಚಾಬುನ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ರುಂದಾವ್ನ್ ಘೊಂಕ್ಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾ ತಸಲಿ ಗತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲಾಂಚೆ ಥೊಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ ಹೊರ್ಬೊಸಾಕ್ ಪಡುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಲೊಕಾಂಚಿಂ ಮಾತಿಂ ಚಿರುನ್ ಮೆಂದು ಖಾತಾತ್. ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್‍ದುತಾಂ ಬರಿಂ ದಿಸ್ಚೆ ಹೆ ಮನಿಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್‍ಚ್ ಆಮಿ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ತಶೆಂ ವೇಸ್ ಘಾಲುನ್ ಕೆಮರಾ ಮುಕಾರ್ ಪೋಝ್ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚಿ ಕಾಳ್ಜಿ ಫಟ್ಕಿರಿ ಆಸ್ತಾ, ಮತ್ಲಬಿ ಆಸ್ತಾ.

ಆಪ್ಲೊಚ್ ಏಕ್ ನವೊ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚುನ್ ಲೊಕಾಂ ಮತಿಂನಿ ತೊ ಚೆಪ್ಚಿಂ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂ, ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಮೀತ್ ಉತರ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡೊಂಕ್ ವ ವೊಮ್ತೆ ಪಡೊಂಕ್, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್, ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್, ಅಂತರ್ ಧರ್ಮಿಯ್ ಸಂಬಂಧ್ ಅಸಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ವಿಷಯ್ ವಿಕಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ನಾಲಾಯೆಕಾಂಕ್ ಹೀರೊ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಖರ್ಯಾ ಹೀರೊಂಕ್ ವಿಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಘೆಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಭೋವ್ ವರ್ತಿ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾಸ್ಲೊ ವೀಕ್ಷಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಚಾನೆಲಾಂಚೊ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಕರಾಂಚೊ ಭಕ್ತ್ ಜಾತಾ.

Breaking News ಆನಿ Talk shows
ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂ ಮಧೆಂ ಚಲ್ಚೊ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಂತಾಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಜಾಲಾ. ಟಿವಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಗರ್ನಾಳ್ ಫುಟಯಿಲ್ಲೆಬರಿಂ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾಂನಿ ಫುಟೊಂವ್ಚೆ ಹೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಚ್ ಏಕ್ ಮಝಾ ಆನಿ ಚಡಾವತಾಂಕ್ ತಿಂ ಸತಾಂ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫುಟೊಂವ್ಕ್ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಕರ್ಚೊ ಆಮ್ಸೊರ್ ಇತ್ಲೊ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ತಾಂತುಂಯ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಚಾಳ್ವೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್, ನಿರಾಶಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಉಚಾಂಬಳಾಯ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್. ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ ಅರಾಜಾಂವಿಕ್, ಕಾಲ್ಪನಿಕ್, ಗೊಂದೊಳಾಭರಿತ್ ಮಾತಾಳಿಂ (Headlines) ಘಾಲುನ್ ಗುಸ್ಪುಡ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ಹ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಮನಾಂ ವೊಡ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸಾಚೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸವೆಂ ವೀಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಂತಿದ್‍ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಅಶೆಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚೆ ಸಂವಾದ್ ವ Talk shows ಚಡ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಆಪ್ಲೊಚ್ ಏಕ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಶೆವಟ್ ಥಿರಾವ್ನ್ ಹಿಂ ಉಲೊವ್ಪಾಂ, ವ ಡಿಬೆಟಾಂ ಸುರು ಜಾತಾತ್. ಟಿವಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಸೂತ್ರ್‍ದಾರಿ ಆನಿ ಪಾತ್ರ್‍ದಾರಿ. ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಬಸುನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲೊಂವ್ಚೆ ವ ನಕ್ಲಿ ಉತ್ರಾಂ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಹೆರ್ ಮಾನಾಯ್ ಸಯ್ತ್ ಆ್ಯಂಕಾರಾಚೆ ದಾವ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ವಚನಾಂತ್. ಗೆಲೆ ತರ್ ಪರತ್ ತೆ ಟಿವಿಚೆರ್ ಝಳ್ಕನಾಂತ್. ಏಕ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಖೆಳ್ ಹೊ. ನಿಮ್ಣೆ ಡಿಬೆಟಾಚಿ ವ ಸಂವಾದಾಚಿ ಆಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆ್ಯಂಕರಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಶಿ.

ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ವ Talk show ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂಚೆ ದೋನ್ ಮುಕೆಲ್ ಇರಾದೆ ಆಸಾತ್.

ಏಕ್, ಟಿಆರ್‍ಪಿ ಚಡೊವ್ನ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಜಮೊಂವ್ಚೊ

ದುಸ್ರೊ, ಸಂಪಾದಕ್ ವ ಚಾನೆಲ್ ಮ್ಹಾಲಕಾಂಚೊ ಸ್ವಾರ್ಥಿ- ಲಿಪ್ತೊ.

ವಿಷಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಸೊ ಗುಂವ್ಡಾವ್ನ್, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಡೊವ್ನ್, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೆಂಡುನ್, ವೆಗ್ಳೊಚ್ ರಂಗ್ ಲಾವುನ್ ಲೊಕಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚಿ ಹಿ ಕಲಾ ವಯ್ಲೆ ದೋನ್ ಇರಾದೆ ಆಟಾಪ್ತಾ ತೆಂ ಸತ್ ವೀಕ್ಷಕ್ ನೆಣಾ ದೆಕುನ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಷಯ್ ತಸೊ ಝಳ್ಕತಾ. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ತೆಂ ಲಿಪೊನ್ ವೆತಾ.
ಪೇಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಉದ್ಯಮಿಕ್ ಸುರುಪ್, ವಯಕ್ತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್, ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನಶೀಲತಾ, ದೊಡೆಂ ಧೋರಣ್, ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ವಿಚಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ದ್ವಂದ್ವಾಂ ಮಧೆಂ ಖರೆಂ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೆ ತುಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಟಿವಿರ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಪತ್ರಾಂನಿ ಆಯ್ಲಾಂ, ತೆಂಚ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಾಂಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ News ಚೆರ್ ಆಮ್ಚೆ Views ಆಟೊಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಶಿಕಜೆ.

ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮಿ ಆನಿ ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಿ
ಮೋದಿ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ನವೆ ನವೆ ವಿಚಾರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದಿಸುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಜಾಯ್ತಿಂ ಚಾನೆಲಾಂ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯೊ ಬಾವ್ಲ್ಯೊ ತಶೆಂ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಕ್ಡೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್‍ಚ್ ಊಟ್ ಬಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ ಪರಿವಾರಾ ತಸಲ್ಯಾಂಚೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಸುಶೆಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪರಿವಾರ್‍ವಾಲ್ಯಾಂಚೆ ಲಿಪ್ತೆ ಇರಾದೆ ಚುಯಿಂಗ್‍ಗಮ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಾಬೊನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಚುಂಯಿಂಗ್‍ಗಮ್- ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮಿ- ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಿ ಧೋರಣ್. ರಾಶ್ಟ್ರಾಚೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮುಳಾನ್ ಸಂಗ್ ಪರಿವಾರಾಚೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಮನಾ ಮನಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಂಣಿ ಹ್ಯಾ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ರಿತಿನ್ ಕೆಲಾಂ. ದೇಶಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅನೀತಿ ವಿಶಿಂ ಆವಾಜ್ ಉಟೊಂವ್ಚೊ ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂವಿಶಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೇಶಾ ವಿರೋಧ್ ಆವಾಜ್ ಉಟೊಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಸಬಾರ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಅತೀ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಅತೀ ಬುದ್ವಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ದೇಶ್ ವಿರೋಧಿ ಬಿಲ್ಲೊ ದೀವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾನ್ ತೆಂ ಪಾತ್ಯೆಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮಿಂಚೊ ಪಾಟೊ ದಿಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂನಿ. ತ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಬಾಜಪಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂನಿ.

ಸಂಘ್ ಪರಿವಾರಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಭಾರತಾಂತ್ಲೆ ಆದಿವಾಸಿ, ಮನ್ಶಾಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿ, ದಲಿತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ಧೋರಣಾಂಚೆ ಬರವ್ಪಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್, ಅಂತರ್‍ಜಾತಿ ಜೊಡಿಂ, ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಫುಡಾರಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿರೋಧ್ ಉಲಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಬೀಫ್ ಖಾತೆಲೆ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕøತಿಚೆಂ ಅನುಕರಣ್ ಕರ್ತಲೆ, ದೇಶಾಂತ್ ಅಸ್ಥಿರತಾ ಆನಿ ಅಸಹಿಸ್ಣುತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ ಅಶೆಂ ಸಗ್ಳೆಯ್ ದೇಶ್ ವಿರೋಧಿ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂ ಮಾವ್ಲ್ಯಾಂ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿಂ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲಾಂ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಈಟ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಚಾನೆಲಾಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲಾಂ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಪಡುಂಕ್ ನಾಂತ್.

ಭೋವ್‍ಶ್ಯಾ ಅಶೆಂಚ್ ಮುಕಾರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಫುಡೆಂ ದೇಶಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಅನೀತಿ ವಿರೋಧ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ತಲೆ, ಸಂಘ್ ಪರಿವಾರಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಮತ್ ಘಾಲಿನಾ ತಸಲೆ ಸಗ್ಳೆಯ್ ಹಾಂಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ವಿರೋಧಿ ದಿಸುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಹಾಂಚೆರ್ ದಾದಾಗಿರಿ ಕರುನ್ ತಾಂಕಾಂ ದೇಶ್ ವಿರೋಧಿ ಬಿಲ್ಲೊ ಲಾಯ್ತಲೆ ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್.

ಹ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೀಕ್ಷಕಾಂಚೆ ಮತಿಂತ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಉಟೊಂವ್ಚೆಂ, ಶಿಂತಿದ್ ಚಾಳ್ವೊಂವ್ಚೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಆಕಾಂತಾಂಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ಧವೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ದೂದ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಸುಳಿಯೆಕ್ ಉಂಡಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಹೆಡ್ಡ್‍ಪಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಯ್ತ್.

- ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ, ತಾಕೊಡೆ

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]