ರುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಝಡೊನ್
ಏಕ್ ಪಿಕಿ ಖೊಲಿ
ಉದ್ಕಾಚೆ ಬಾಲ್ದೆಕ್ ಪಡ್ಲಿ
ರುಕಾ ವಯ್ಲೆ ತರ್ನೆ ಖೊಲೆ
ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೆ!

**********
ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಖಾತಿರ್
ದುಕಾಂ ಗಳೊಂವ್ಚೆ ದೊಳೆ
ಪಾದ್ರಿನ್ ಮೊಡ್ಯಾರ್
ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಉಡಯ್ತಾನಾ
ರಾಗಾನ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಲೆ!

**********
ಉದಕ್ ವೊತುನ್
ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊ ತೊ
ಆತಾಂ ಉದ್ಕಾಕ್
ಸೊರೊ ವೊತ್ತಾ!

**********
ಸಯ್ರಿಕೆ ವೆಳಾರ್
ಆದಿಂ- ಜಾಗೊ ಕಿತ್ಲೊ ಆಸಾ?
ಆತಾಂ-ದುಡು ಕಿತ್ಲೊ ಆಸಾ?
ಫುಡೆಂ-ಉದಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಸಾ??

**********
ಬೋರ್ ವೆಲ್ಲಾಂತ್
ಧಾರಾಳ್ ಉದಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ದೆಕುನ್
ಪುತಾನ್ ಬಾಬಾಚಿ ಬಾಂಯ್ ಪುರ್ಲಿ.
ಆತಾಂ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಡ್ರಾಯ್ ಜಾಲಾಂ
ದೆಕುನ್ ನಾತು
ನಂಯ್ ಗುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲಾ!

**********
ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ
ಪಾವ್ಸಾ ಖಾತಿರ್ ದುಖಾಂ ಗಳೊವ್ನ್
ಮಾಗ್ ಲ್ಲೆಂ
ಭೋವ್ ಶ್ಯಾ, ಹಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ
ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರಾಂಚ್ಯಾ ನೊನ್ ಸ್ಟೊಪ್
ಆವಾಜಾಕ್ ಲಾಗುನ್
ದೆವಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂನಾ!

**********
ಆಜೊ
ಬಾಲ್ದೆಂನಿ ಉಸ್ಪೊನ್ ನ್ಹಾತಾನಾ
ನಾತು...
ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಭರುಂಕ್
ಶಿಕ್ತಾಲೊ!

**********
ಬಾವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್
ಘರಾಂನಿ ಚೋರ್ ರಿಗ್ತಲೆ
ದುಡು- ಭಾಂಗಾರ್ ಸೊಡ್ತಲೆ
ಆಕ್ವೇರಿಯಮಾಂ ವ್ಹರ್ತಲೆ!

**********
- ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ (ಎಪ್ರಿಲ್-2019)

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]