ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್, ಆಮ್ಚಿ ಮಾತಿ, ಆಮ್ಚೊ ಪರಿಸರ್, ಆಮ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಅಶೆಂ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಧಯ್ರಾನ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗೊನ್ ವೆಚೆ ದೀಸ್ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ನಾಂತ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಂತುಂಯಿ ಶೆತಾಂ-ಭಾಟಾಂ-ತೊಟಾಂ ಆಸೊನ್ ಬೆಳಿಂ ಕರ್ನ್ ಘಾಮ್ ಪೀಳ್ನ್ ಪೋಟ್ ಭರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂಕ್‍ಯಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೃಷಿಕಾಂಚಿ-ಶೆತ್ಕಾರಾಂಚಿ ಗತ್ ಭಿಕಾರ್ಯಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಸರ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ತೊ ಬಂಡ್ವಾಳ್‍ಶಾಹಿಂಚೊ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಬಂಡ್ವಾಳ್‍ಶಾಹಿ ಆಂಗಾಂತ್ ರಗ್ತಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್, ಆಂಗಾಲಾಪ್ ವ್ಹಾಳವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಸಾದೆ ನಾಗರಿಕ್ ಹಾಂಗಾ ಲೆಕಾಭಾಯ್ಲೆ ಜಾತಾತ್.

ಎಪ್ರಿಲ್ ಅಟ್ವಾವಿಸಾವೆರ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್, ಎಮ್‍ಆರ್‍ಪಿಎಲ್ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಗರಿ ಪತ್ರಾವೊ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಶೆತ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಬಂಡ್ವಾಳ್‍ಶಾಹಿಂನಿ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್, ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ್ ರಾಜಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಕ್ ಕರಿ ಪುಸ್ಚೆ ತಸಲೊ. ಸಂಸಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾರತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ತಿರ್ಲಾಂತ್ ಜಳ್ತಾ ಪೊರ್ಲಾಂತ್ಲೊ ಉಜೊ. ಗ್ರೇಗರಿಥಂಯ್ ಘಡ್ಲಾಂ ತೆಂ ಕೊರೊಡಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಹರ್ ದಿಸಾ, ದೆಸಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಥಳಾಂನಿ ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಜಾತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಭಾಷೆಕ್ ಲಾಗೊನ್, ನಾಂವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಲಾಬಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ದುಡ್ವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ತ್ರಷೆಂಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ -ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಭ್ರಮಿದೆಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹ್ಯಾ ದೆಸಾಂತ್ ಅಬಲ್-ಅಶಿಕ್ಪಿ-ಗರಿಬ್ ಜೀವ್ ಚಿಂವೊಡ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.

ಗ್ರೇಗರಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಸೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಬಂಡ್ವಾಳ್‍ಶಾಹಿ ಕಾರಣ್, ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೆÀ ಭೊಂವ್ತಿಲೆ ಹೆರ್ ಶೆತ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಗಾಂವ್ಕಾರ್‍ಯಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಭುಂಯ್ ನಾಕಾ, ಕೃಷಿ ನಾಕಾ, ದುಡು ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಆಮಿ ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಶೆಂಬೊರೊಂ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಆಪ್ಲೆ ಭಾಂಗ್ರಾ ಮೊಲಾಚೆ ಜಾಗೆ ವಿಕುನ್ ದುಡು ಮೆಜ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಸಭಾರಾಂನಿ ಭಿರಾಂತೆನ್ ದಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಜರೀ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಆಸ್ಲೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ, ಆಮ್ಚಿ ಭುಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಲೊ, ಗ್ರೇಗರಿ ಆಜ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾತೊನಾ. ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ಲಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಘಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಫುಲಯ್ಲಲೊ ಜಾಗೊ ತೊ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೊನಾ.

ಜರೀ ತರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಆಸ್ಲೊ, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪುಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಂಬೆಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 1500 ರೈತಾಂನಿ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋದ್ ಝುಜೊನ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಖುದ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ವಲಯ್ ರಚುನ್ ಘೆತ್ಲೆಲೆಬರಿಂ ಆನಿ ಸುಮಾರ್ 900 ಕೊರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ಉರಯ್ಲೆಲೆಬರಿಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್‍ಯಿ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಚಿಂತಪ್ ಆಟವ್ಯೆತೆಂ. ತೆಣೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಿ ಜಾತಿ ಹೆಣೆ ಭುಂಯ್ ಕೃಶೆ ಭುಂಯ್ ತಶಿಚ್ ಉರ್ತಿ. ಪುಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಂಬೆಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಕಂಪ್ಣಿ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸುಮಾರ್ 2665 ಎಕ್ರೊ ಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ಕೃಷಿ ಆನಿ 2,489 ಎಕ್ರೆ ಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ಕೈಗಾರಿಕೊ ಸ್ಥಾಪುಂಚೆಂ ಯೆವ್ಜಣ್ ತಾಂಣಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಸಗ್ಳೆ ರೈತ್ ಹ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಚೆ ಹಿಶೆದಾರ್!

ಆಸುಂ, ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಭಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಗೊರ್ವಾ ಖಾತಿರ್, ಖುರ್ಸಾ ಖಾತಿರ್, ಆಶ್ರ್ಯಾಖಾತಿರ್, ಬ್ಯಾನರಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೋಕ್ ಜಮೊ ಜಾತಾ ಆನಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂಯಿ ಚಲ್ತಾತ್. ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯಿ ತಸಲೊಚ್ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾಯ್.

ಪುಣ್ ಗ್ರೇಗರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ಥಂಯ್ ಬೋವ್ ನಿಷ್ಟುರಾಯೆನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಳೆತಾನಾ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರಾಚೆಂ ಜಾಂವ್. ಹೆಂ ವಾಜ್ಬಿ ಕಾರಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್, ಅಶೆಂ ತರೀ ಆಮ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಅನೀತೆ ವಿರೋದ್ ಉಬೊ ಜಾಂವ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಗ್ರೇಗರಿ ಎಕ್ಲೊ ಆಜ್ ದಿಸ್ತಾ ಆಸ್ಯೆತ್. ತಾಚೆಬರಿಂಚ್ ಕಳ್ವಳ್ಚೆ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಜೀವ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾತ್ ದೇವ್ ಜಾಣಾ.

ಇತ್ಲೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯಿ ಏಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ಜಿವಿಚ್ ಉರ್ತಾ. ಆತಾಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ಲಿ ಧಗ್, ಧುಳ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತರ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ರಾನಾಂ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಜಾತಚ್, ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ರಾನಾಂ ಉಬಿಂ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕೈಗಾರಿಕೊ ಯೆತಚ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಚಿ ಧಗ್ ಕಶಿ ರಾವಾತ್? ಪಾವ್ಸಾಚಿ ಗತ್ ಕಶಿ ಜಾಯ್ತ್...? ದೆವಾ... ಆಮ್ಕಾಂ ತುವೆಂಚ್ ರಾಕಾಜೆ...

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಜೊರ್ಜಿ ಪೀಂತಾಚ್ಯಾ ಗೀತಾಚಿ ವೋಳ್ ಯಾದ್ ಯೆತಾ

ಹೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್

ಹೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್

ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ (May 2010)

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]