ಆವ್ರ್

‘ಆವ್ರಾಂತ್ ತೊವ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಂ ಬಾಂದುಂಕ್’ ತೆ ವಾಟ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಭೊಂವ್ಲೆ.
ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಬಿರ್ಮತೆಚ್ಯಾ, ಹೆರಾಂನಿ ಪ್ರತಿಶ್ಟೆಚ್ಯಾ ಮಾಪಾರ್ ಮೆಜುನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಘಾಲೆಂ.
ತೆ ಗೆಲೆ...
ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಪಾಡ್ತಿ ಭಿತರ್ ಆವ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.
ತೆ ಆತಾಂ ಪಾಡ್ತ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್!

**********

ಸೈರಿಕ್

ತುವೆಂ ದರ್ಯೊ ಪಳೆಲಾಯ್?”
’ನಾ’
ನ್ಹಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಯಾಯ್?
’ನಾ..’
ಬಾಂಯ್ ತರೀ...?
’ನಾ....’
ಬೋವ್ ಬರೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿನಾಂತ್.

**********
ಚೊರಿ

ಪೊಲಿಸಾಚೊ ಪೂತ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಚೊರಿಯೆಕ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಎಕಾ ಘರಾ ರಿಗ್ಲೊ.
ಕಿತೆಂ ಚೊರುಂ ಕಳ್ಳೆಂನಾ ತಾಕಾ. ದೆಕುನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೊ.
’ಡಾಡಾ...ಹಾಂವ್ ಚೊರಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ’
’ಬೋವ್ ಬರೆಂ....’
’ಪುಣ್ ಡಾಡಾ, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚೊರುಂ ಕಳಾನಾ’
’ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್, ತುಂ ಇಲ್ಲೊ ಕಾಳೊಕ್ಚ್ ಚೊರಿ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇ. ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಮೆಳಾನಾ!

**********
ಸೊದ್ನಾಂ

ಗಡ್ದೆಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಗಡ್ದ್ ಹರ್ದೆಂ ಕೊಣೆ ತರೀ ಆಪಡ್ಲೆಂ.
ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಜಾಲೀ-
"ಕೊಣೆಂಗೀ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ! ಕೊಣೆಂಗೀ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ!"
ಭೊಂವ್ತಿಚೆ ಸಗ್ಳೆಯಿ ಹರ್ದ್ಯಾಚೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಪಡ್ಲೆ!

**********
ಆಸ್ಮಿತಾಯ್

ಎಕಾ ದಿಸಾ ದೆವಾನ್ ರಜಾ ಘಾಲಿ.
ಸಂಸಾರಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಚೆ ಹೆಳ್ಕೆವಿಣೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ, ಸದಾಂಚೆಪರಿಂಚ್...
ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ.
ಆಪ್ಲ್ಯೆಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ಯಿ ಸಂಸಾರ್ ಸದಾಂಚೆ ಪರಿಂಚ್ ಚಲ್ತಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ತಾಕಾ ಆಕ್ಮಾನ್ ಭಗ್ಲೊ.
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ಖರ್ಗಾಂ ಧಾಡ್ಲಿಂ, ಪಿಡಾ ಧಾಡ್ಲ್ಯೊ...
ಲೋಕ್ ಆಕಾಂತುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ- "ಅಳೇ, ಬೋವ್ಶಾ ದೇವ್ ನಾ! ತೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ತರ್ ಅಶೆಂ ಜಾತೆಂನಾ!

- ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]