ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ದುಮ್ಗಾ. ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆ ಎಕೆ ಪಯ್ಶಿಲೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೊ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ದೆವೊತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ತೆತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಚೆಡೊ. ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಧರಾ. ಮ್ಹಜಿ ಕುಳಿ ಕೃಶಿಕಾಂಚಿ. ಗಾದೆ ಬೆಸಾಯ್, ಮಾಡ್, ಮಾಡಿ, ಮಿರಿಂ, ವಾಲ್, ರಾಂದಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಬಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಎಕ್ರೆ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಭುಮಿವೈಕುಂಟ್‍ಚ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಕೃಷಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯಿ ತೊ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ನಾ. ಬರಾಬರ್ ಸ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮೊವ್ನ್ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಣೆಂ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ಸ ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಹಾಂವ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ. ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಭಯ್ಣಿಂ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಭಾವ್. ವ್ಹಡ್ ಜಾಗೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ ತರೀ ಕೃಷೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಜೋಡ್ ಕಿತ್ಲಿ ತೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭುಂಯ್ ಬಂಜಾರ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾತಾ? ಬಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಧಾವಿ ಶಿಕಯ್ಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾ ರಾವಯ್ಲೊ. ಶಿಕುಂಕ್ ಗಳೊ ಭರ್ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಚಿ ತಕ್ಲಿಯಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪೂಣ್ ಬಾಬ್ ಮಾಂಯ್ ಖಾತಿರ್, ಲ್ಹಾನಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕೆಲೊ.

ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟ್ಲೊ ಧಾವಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐಟಿಐ ಶಿಕೊನ್ ದುಬಾಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಘರಾ ಮ್ಹಿನತ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಘಾಮ್ ಪಿಳುನ್ ಘರ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ತಿಂ ಶಿಕ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಲಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಕೇರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾ ಸವೆಂ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಮರ್ಜೆನ್ ಆಸಾ.

ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾದೆಂ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆಂ ರೀಣ್ ಕರ್ನ್ ಬಿ ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ತಿಸ್ರೆಂ ಎಂಬಿಎ ಶಿಕೊನ್ ಆಸಾ ತರ್ ನಿಮಾಣೊ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಮ್ಮೆಸ್ಸಿ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಬಾಬ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ಮಾಂಯ್ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ.

ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕಾ...

ಘರಾ ತೆಂಕೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್, ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ ಮ್ಹಣ್, ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟ್ಲಿಂ ಶಿಕೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಘರಾ ರಾವ್ಲೊಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ, ತೊಟಾಂನಿ ಗಾಡ್ವಾಪರಿಂ ಗೊಳ್ಳೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕೃಷಿ ರುತಾ ಕೆಲಿ ತರೀ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ಫಿಕಿರ್ ಕೆಲಿನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ದವರ್ಲೆಂ ನಾ. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ಸಸಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರೀ ಹಾಂವ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲೊಂ ನಾ.

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಮ್ಹಜೊ ಫುಡಾರ್ ರುತಾ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣೆಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆಡ್ಚಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡಾರಾಚೆ ವಾಟೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಚೆ ಗಾಡಿಯೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ತಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊಂ.

ಆತಾಂ ದುಡ್ವಾಚೆ ತಿತ್ಲೆ ವಾಂದೆ ನಾಂತ್. ಕೃಷೆ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಲಾಭ್ ಮೆಳನಾ ತರೀ ಕುಟಮ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ತ್ರಾಸ್ ನಾಂತ್. ಪಯ್ಲೆ ಭಯ್ಣಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ಭಯ್ಣಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೆಂ ರೀಣ್ ಕಾಬಾರ್ ಕೆಲಾಂ.

ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟ್ಲೊ ಭಾವ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ತರೀ ತಾಣೆಂಯ್ ಘರಾ ಖಾತಿರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಭಾವಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಖರ್ಚಿಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಣೆಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಆಪ್ಣಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಧರ್ಲಾಂ. ತಾಕಾಯ್ ಬಾತ್ತೀಸ್ ಭರ್ಲಿಂ ಪಳೆ. ತಾಣೆಂಯ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ. ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ತಾಕಾ ದುಬಾಯಿಂತ್ ಬಿವ್ಟಿಪಾರ್ಲರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಸೈರಿಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ.

ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಗತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾಲಾಂ. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಶೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲೆಂ ಭಯ್ಣ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕೆದಳಾ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚೆಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಬಾಬಾಚೆಂ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಹೆಂಚ್ ರಡ್ಣೆಂ. ವ್ಹಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ! ಹಾಂವೆಂಯ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ನ್ಹಯ್?? ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತೆತ್ತೀಸ್ ಭರ್ಲಿಂ ಪಳೆ.... ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸುಖಾಚೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಕಾತ್? ಸಾಂಗಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಕಾ? ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಕಾ? ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ದೆಣೆಂ ನಾಕಾ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಭದ್ರತಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಕಾ?


ಸೈರಿಕೆಚಿ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್:

ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್, ಶಿಕಪ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಮೆಳನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಮಾಂಯ್ನ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸೈರಿಕ್ ಪಳೆರೇ ಮ್ಹಣ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ತರೀ ಹಾಂವೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸೈರಿಕೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪೂಣ್ ತಾಂಚಿ ಫಾವೊತಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್‍ಲ್ಲಿ ನಾ. ಹಾಂವ್‍ಯಿ ತಿತ್ಲೊ ಪಾಟಿಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಂ ನಾ. ಪೂಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಬಾತ್ತೀಸ್ ಸರೊನ್ ತೆತ್ತೀಸ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ, ಭಾವಾಚೊ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಚೊ ದಬಾವ್ ಚಡ್ಲೊ, ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಸೈರಿಕ್ ಸೊದ್ಚೆ ಗಡ್ಬಡೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.

ಅಶಿಕ್ಪಿ ತರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ದುಬ್ಳಿ ತರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಹೊಂದೊಂಚಿ, ಘರ್‍ದಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಏಕ್ ಸಾದಿ ಚಲಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಶೆಜಾರ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ, ಕುಟ್ಮಾದಾರಾ ಲಾಗಿಂ, ಸೈರಿಕೆಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಾಲಿಣಿಂ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಿ. ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಗಾಂವ್ ಭೊಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಫೊನಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಘಾಟ್, ಹಾಸನ್, ಕೇರಳ ಬೋರ್ಡರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಚ್ಯೊ ತಡಿ, ಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಗಡಿ ಉತ್ರಾಲೊಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಲೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಗುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ದಿಸ್ಲಿನಾ. ಶಿವ್ಣೆಕ್ ವೆತಲ್ಯಾಂನಿ, ಬಿಡಿ ಬಾಂದ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ, ಬಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಕ್ ವೆತಲ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜಿ ದಯಾ ದಾಕಯ್ಲಿನಾ.

ಸಗ್ಳೊಚ್ ವಿರಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ದಿರೆಕ್ತೊರಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕರ್ಚೆ ಪರಿಂ ನಾಸ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ 600 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಚೆಡ್ಯಾಂಚಿ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತೇಂಯ್ ಪಿಯುಸಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂಚಿಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ಭರ್ವಸೊ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ದೆಕುನ್ ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣೆಂ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂ ಘೆಂವ್ಚಿಂಚ್ ರಾವಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಪರಿಂಚ್ ಶೆಂಬರೊಂ ಚಲೆ ಅಸಲೆ ನಾಲಿಸಾಯೆಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಾಂಚಿಯ್ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾ...

ಆತಾಂ ತುಮಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾ... ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಕಸಲಿ? ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆ ಖುಶೆಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ಲಿ? ಭುಂಯ್ ಭಾಟ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಮಾ-ಬಾಪಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲಿ? ಲ್ಹಾನಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಕಪ್ ಅದ್ರ್ಯಾರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲಿ? ಕೃಷಿ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿ? ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಪಾಂಯಾರ್ ಉಬೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ...? ಸತಾಕ್ ವಚುನ್ ಪಾತಾಕ್ ಕೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ?

ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಸೊಡುನ್, ಭಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ವಿಸ್ರುನ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್, ದುಡ್ವಾಕ್ ವೆಂಗುನ್, ಪರ್ಕಿ ದೆಸಾಂನಿ ಘೊಳೊನ್, ನಕ್ಲಿ ಮಿಜಾಸ್ಕಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ತರ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂಚೊ ತರೀ ಡಾಡಾ ವ ಡ್ಯಾಡ್ ಜಾತೊಂ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸೈರಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾಂ.... ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಹಯ್! ಮ್ಹಜೆ ದುಸ್ರೆ ಭಯ್ಣಿಕ್. ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ, ಸಾವ್ದಿಂತ್ ಬರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಬರ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾ ಪಳೆ.... ಕೆನಡ ವ ಅಮೆರಿಕ ಆಸ್ಚೊ ಚೆಡೊ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತರ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲೊಯ್ ಜಾತಾ.. ಪೂಣ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ನಾಕಾ!

- ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]