ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತ್ ಸಮುದಾಯಿಕ್ ಬಾಂದಾವಳೆಂಚೆರ್ ಪಾಲೆತಾ. ಫಕತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಮನ್ಶಾಂ ಜಿವಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಥೊಡೆ ತರೀ ಉದ್ದೇಶ್, ಥೊಡ್ಯೊ ತರೀ ಜವಾಬ್ದಾರ್ಯೊ, ಥೊಡಿ ತರೀ ಭಿರ್ಮತ್, ಥೊಡೊ ತರೀ ಸಹಕಾರ್ ಅಶೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ವೆಚೆಂಚ್ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಸಾರ್ಥಕತಾ.

ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ. `ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತತ್ವಾಖಾಲ್ ಹೊ ಸಮಾಜ್ ಜಿಯೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖರೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಪೆಲ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪಡ್ಟಾ. ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಸಮರ್ಪಣಾಚಿ ಕುರು-ಮಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರ್.

ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಂತ್ ಮಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ತೆಂಕೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಶೆವೊಟ್ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಜಮವ್ಣೆಚೊ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕಾಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಧಾನ್ ತೆಂ. ಬೋವ್ ಬರೆಂ. ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ಕೊಟೆಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ರಾಜಾಂವಿಕ್. ಗರಿಬ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸುವಾರ್ತೆಸವೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಧೃಡತಾ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಹೊ ದುಡು ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಟಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ತೃಪ್ತೆಚಿ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್‍ಯಿ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ದಾನಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ಸಬಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೊ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆಚೆಂ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂ ಮಧೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಲಾ. ಹಿಯಿ ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್, ಬರಿಚ್.

ತರ್‍ಯಿ ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಸೊ ದ್ವಂದ್ವ್. ಚಡಾವತ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆದಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ತಾಂಕಾಂ ವಸ್ತೆ ಆಧಾರ್, ಖಾಣಾವೊರ್ವಿ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಕುಮೊಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಂ.ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ನಾಂವಾಚೆಂ ಮಜ್ಭೂತ್ ಸಂಗಟನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಗಟನಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳಾನಾ. ಮಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರಾಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿಯಿ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ವಿಶೇಸ್ ಜಿವಾಳ್ ಆಸ್ಚಿ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ.

ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸುಸ್ತಾತಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಭಂವ್ತಣಿಂಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾನಾ ಯಾ ತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಪುಣ್ ನದ್ರೆ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಗುಮಾನ್ ಆನಿ ಭಿರ್ಮತ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಭಂವ್ತಣಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮಾಜಾಚಿಂ ಹಜಾರೊಂ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂ ಆಸಾತ್, ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಆಸಾತ್, ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ಬಾಳ್ ಕಾಮೆಲಿ ಆಸಾತ್, ಥೊಡೆಶಿಂ ಅಸಾಹಯಕಾಂ ಆಸಾತ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂ ಆಸಾತ್, ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಚಡ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಚನಾಂವ್ ಯಾ ಮಜತೆಚೊ ಹಾತ್ ದೀನಾಂವ್. ತೆವ್ಶಿನ್‍ಯಿ ಥೊಡೆಂ ಗುಮಾನ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ತೆಂಯಿ ಎಕೆ ರಿತಿಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮಜತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಂವ್ತಣಿಂಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ತಜ್ವಿಜ್ ಕರುಂಕ್, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಯಾ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಶಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣತಾ ಜೊಡ್ಚಿ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾತಾ. ಮಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಂವ್ದಿ ಆನಿ ದೆವಾಚಿಂ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಜೊಡ್ಚಿಂ ಖರಿಂ ವಿದಾನಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದೀಂವ್ದಿ.

-ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ (Oct 2010)

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]