ತುಂ ಎಕ್ಲೆಂಚ್
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾಯ್
ಸಾಂಗ್ ನೇ ಪ್ಲೀಜ್
ಥೊಡಿಂ ದುಖಾಂ
ಮ್ಹಾಕಾ ದೀ
ಹಾಂವ್ ಯಿ ರಡ್ತಾಂ ಪ್ಲೀಜ್!

**********
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರಾ
ರಡಾನಾಕಾಗೋ...
ಸೊರ್ರಿ ಮ್ಹಳೆಂನೇ?
ತುಂ ರಡ್ಲ್ಯಾರ್
ಹಾಂವ್ ಯಿ ರಡ್ತಾಂ
ಮಾಗಿರ್ ಸೊರ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ?

**********
ಉಲಯ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್
ಚಲಿಯಾಂ ಲಾಗಿಂ
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಿಡ್ಲೆಂಯ್ ತುಂ?
ತುಕಾ ವಿಸ್ರುನ್ ಸೊಡಿನ್ ಗಿ ಹಾಂವ್
ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್!

**********
ತುಂವೆಂ
ಪೊಶೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್
ಗಾಲಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಚಿಮ್ಟೊ
ಪೊಶೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ಕಾಳ್ಜಾಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲೊ!

**********
ಜಳಾರ್ ತುಂ
ಲಿಪುನ್ ಲಿಪುನ್
ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಚಿಂವ್ತಾಯ್
ಕೊಡು ಯಾದಿಂಚಿ
ಪಿಡಾ ದೀವ್ನ್
ಧಾಂವ್ತಾಯ್!

**********
ತುಜ್ಯಾ ಬೊಟಾಕ್
ಕಾಂಟೊ ತೊಪ್ಲೊ
ಹಾಂವೆಂ ವೊಂಟಾಂನಿ ಚಿಂವ್ಲೆಂ
ಆತಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್
ಭಾಲೊ ತೊಪುನ್
ಕೋಣಾಚೊಗೀ
ವೋಂಟ್ ಚಿಂವ್ತಾಯ್!

**********
ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾಕೀ
ಪೊಟ್ಟು ಬಾಂಯ್ತ್ ತರೀ ಉಡ್ತೊಂಗೋ
ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂಕ್
ಖಬರ್ ತರೀ ಜಾತೊಂ!

**********
ಆಸ್ಲೆಂಯ್ ತೆದ್ನಾಂ
ಬಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಸಂಸಾರ್ ರಿತೊ ಭಗ್ಲೊನಾ
ಆಜ್ ತುಜೆವಿಣ್
ಸಗ್ಳೆಂಯ್ ರಿತೆಂ
ಸಂಸಾರ್ ಚ್ ದಿಸ್ಲೊ ನಾ!

**********
ಕಾಲ್ ಪಾಸುನ್
ನವೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂಯ್
ಪರ್ನ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್
ಆಜ್ ತುಂ
ಪರ್ನೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಯ್
ನವ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್!

**********
ಮ್ಹಜೆಂ ದೂಖ್ ಜಿರ್ತಾ
ತುಜೆಂ ಗಾಲಾಂರ್ ಗಳ್ತಾ
ಸಂಸಾರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್
ತುಂ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ರಡ್ಲಾಂಯ್
ದಿಸ್ತಾ!

- ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]