ತುಜ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾ ವಯ್ಲಿಂ
ಅಕ್ಶರಾಂ
ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ
ಕುಡ್ಡೊ ಜಾಯಾಂ ಭೊಗ್ತಾ
ಆಪಡ್ನ್ ಆಪಡ್ನ್
ವಾಚ್ಯೆತೆಂ ಮ್ಹಣ್!

**********
ತುಂ ಕವಿತಾ
ತುಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್
ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರಾಸ್
ಥೊಡೆಕಡೆನ್
ಇಲ್ಲೆ ತ್ರಾಸ್!

**********
ವಾತಿರ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಮುಸಾ ಜಶೆಂ
ಮೊಗಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಖೆಳ್ತಾಂ
ತುಂವೆಂ ನೆಗಾರ್
ಕೆಲ್ಲೆ ಘಡಿಯೆ
ಉಜ್ಯಾಂತ್‍ ಚ್ ಮೊರ್ತಾಂ!

**********
ರಾಗಾನ್ ಭರ್ತಾಯ್
ಮಾಗಿರ್ ಮಾರ್ತಾಯ್
ಆಂಗ್ ದುಖಿನ್ ಫಡ್ತಾ
ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂಚ್
ಸೊರ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್
ಕಾಳಿಜ್ ಮೊಗಾನ್ ಫುಲ್ತಾ!

**********
ನಾಟಕಾಚೆ
ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್
ಹಾಂವ್ ಪಡ್ದೊ ಆಡ್
ತುಂವೆಂ ನಟನ್
ಕೆಲ್ಲೆ ಘಡಿಯೆ
ಮ್ಹಾಕಾ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್!

**********
ತುಂ ಬಾಳಾಪರಿಂ
ಉಮೆ ಮಾಗ್ಚೆ ಹಾಂವೆಂ
ದಿಂವ್ಚೆಯ್ ಹಾಂವೆಂ
ತುಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ
ಗಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಪುಸ್ಚೆ!

**********
ತುಜ್ಯಾ ಕೆಸಾಂರ್
ಗುಲೊಬಾನ್ ಫುಲಯ್ಲಿಂ
ಥನಾಂ ರಂಗಾಚಿಂ
ತ್ಯಾ ರಂಗಾಂನಿ
ಗಳ್ಳಿಂ ದುದಾಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ!

**********
ಸಂಸಾರ್ ಹಾಸ್ತಾ ಕಂಯ್
ತುಕ್ಲಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ
ವೆಂಗ್ಯ್ ತಾಳ್ಯಾಂನಿ
ಮಾರ್ ಗುಳಿ
ಮ್ಹಜೊ ಸಂಸಾರ್
ಫಕತ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ!

**********
ತುಂ ಮಿಟಾಪರಿಂ
ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರೂಚ್
ದೆಕುನ್ ತುಂ
ಜಿವಾ ಪ್ರಾಸ್
ಊಂಚ್!

**********
ತುಜ್ಯಾ ಮೋವ್ ಹಾತಾಂನಿ
ಜೆನ್ನಾ ತುಂವೆಂ
ಕಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ವೊಳಾಯ್ಲೊ
ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್
ಪರತ್ ಕರ್ಚೊ
ಇರಾದೊ ಉದೆಲೊ!

**********
ಬೊಬ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ
ತೆಂಡ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ
ಚಿಡಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಅಶೆಂ
ನಿಸ್ತೆಂ ಕರುನ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಖೆಲೆಂ
ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಪಿಶೆಂ!

- ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]