ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿರ್ವೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಖಾಲ್ ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಚರಿತ್ರೆ ಆಧಾರಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ, ಥೊಡಿಂ ಧುಂಪೊವ್ಣೆಚಿಂ ಸೊಲ್ಫಾಂ ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡಿಂ ಖೊಡಿ ಕುಲ್ಫಾಂ ಆವ್ರ್ ಆಯ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ತಾಂತುಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚೆ ಅವನತೆಕ್ ತಾಂಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ವ ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್‍ಚ್ ಮುಕೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ವಾದ್ ಥೊಡೆ ಬುದ್ವಂತ್, ಸ್ನಾತಕೋತರ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಅಶೆಂ ಚಲಯ್ಜೆ, ತಶೆಂ ಚಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಟಿಪ್ಸ್ ದಿತಾತ್.

ಬರೆಂ. ಪೂಣ್ ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಹಾಂತುಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲೊ ತಾಂಕಿವಂತ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಂತ್ 3 ವರ್ಸಾಂ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಾಂಗಾತಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಮಿತ್ರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡೊ ತರ್‍ಯಿ ಆನ್ಭೊಗ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಲಿಕ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂ. 

ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ಭೊಗ್: 

ಸಾಹಿತಿಕ್ ದೆಣೆಂ, ಸೃಜನ್ ಶೀಳತೆಚಿ ಶಿರ್, ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚಿ ವೋಡ್, ಜೊಕ್ತೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ವ ಪತ್ರಾಂ ಚಲಯ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿ ಮುಳಾವಿ ಅರ್ಹತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾ ಲಗ್ತಿಂ ಶಿಕಪ್, ಮಾಜ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಆನ್ಭೊಗ್, ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಘಡಾವಳಿಂಚಿ ಮಾಹೆತ್, ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ- ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಟೀಮ್ ಆನಿ ಫಾವೊತಿಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ ಹ್ಯೊ ಹೆರ್ ಪೂರಕ್ ಗಜಾಲಿ. ದೇಡ್ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಸಾಂಗಾತಿ ಮಿತ್ರ್’ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ಭೊಗ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಂಕ್ಶಿಪ್ತಾಯೆನ್ ಬರಯ್‍ಲ್ಲೆÉಂ. ಉತ್ತೀಮ್ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಅಭಾವ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ನಿರಾಶಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ, ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೊ ಬರ್ಗೊಳ್, ಛಾಪ್ಯಾಚೊ ಖರ್ಚ್, ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚಿ ಸುಕಿದಾಡ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪೊಟಾಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪತ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಭಂವಾರ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಆತಾಂಯ್ ಆಸಾ. ತಿತ್ಲಿಯ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಜಾರ್ ವಿಘ್ನಾಂಕ್, ಶೆಂಬರ್ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಂಕೊ ನಿಮ್ಣೆ ಪಾಂವ್ಚೊ ತರ್‍ಯಿ ಕೊಣಾಕ್? ವಾಚುಂಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ... ತೆಂಯ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೊತಾಕ್ ಶಿಜುನ್, ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಿಜುನ್ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಹಾತ್ ವೊಡ್ಡಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ವ ಭಿರ್ಮತೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ವರ್ಗಣಿ ಬಾಂದ್ಚಿ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾತೊಳ್ಯಾಚೆ ಚಾರ್ ಅಂಕೆ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆರಾವ್ನ್ ಶೀದಾ ನ್ಹಾಣಿಯೆ ರಾಂದ್ಣಿ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದಾಳ್ಚೆ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆ ಖರೆ ಮೊಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಲೆಕ್ಚ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ, ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಕೊಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೊಪಿ ಪಾಂವ್ಚಿ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಥಂಯ್ ಥೊಡೆ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡೆ ಖರೆ ವಾಚ್ಪಿ. ತಾಂತುಂ ಪತ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ವಾಚುನ್ ತೆಂ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಮನ್ ತಶೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಆಸ್ಚೆ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ. ಹ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲೊಸೊ ಘಾಮ್, ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ವರಾಂ, ಕಿತ್ಲೊಸೊ ದುಡು ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್. ದೆಕುನ್, ಕೊಣೆಂ ದುಡ್ವಾ ಮಜತ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತರೀ, ಕೊಣೆಂ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಪತ್ರ್ ಬಂಧ್ ಕರಿನಾಕಾ ತೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕಯ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್‍ಯಿ ಸ್ವಂತಿಕಾಯೆಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾನ್ ಪತ್ರ್ ಪರ್ಗಟುಂಚೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲಲ್ಯಾನ್ ಸುಮಾರ್ 12 ವರ್ಸಾಂಭರ್ ಹಾಂವೆಂ ತೆದ್ನಾಂಯ್ ತಶೆಂ ಆತಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪರಿಂ ಜಾತಾತಿತ್ಲೆ ವೃತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ನಿರಂತರ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ಪತ್ರ್‍ಗಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖರೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಪತ್ರ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶಿಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ತಾಂಚೆ ಸ್ವ ಖುಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ನಾಸ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್! ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ಬಹುಸಂಕ್ಯಾತಾಂಕ್ ತಾಚೊ ಫರಕ್‍ಚ್ ಪಡ್ಲೊನಾ... ತರ್‍ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದಾವಳೆಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟತಾಯೆನ್ ಆನಿ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಪತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಲಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಕೊಣಾ ಮುಕಾರ್‍ಯಿ ದಾಕ್ಷೆನಾ.

ಯಶಸ್ವೆಚೆಂ ಮಾಪ್: 

ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ಲಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಂವಾರಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಸಬಾರ್ ಸಾತೊಳಿಂ, ಪಂದ್ರಾಳಿಂ, ಮಹಿನ್ಯಾಳಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿಂ. ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲೆ, ವಿವಿಧ್ ಧೋರಣಾಂ ಘೆತ್ಲಿಂ ತರ್‍ಯಿ ಚಡ್‍ಶಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಮಟ್ವೆ ಆವ್ದೆಚಿಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಆಜೂನ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಖಂಯ್ಚಿಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಯಶಸ್ವೆಚಿಂ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆತಾಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್‍ಚ್ ಬೊಟ್ ಜೊಕ್ಲೆಂ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಕಿತೆಂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಅನ್ಪಡಿಚ್ ಜಾಲೆ? ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ನಾಸ್ಲಲೆ ಜಾಲೆ? ಪತ್ರಾಂ ಚಲಯ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾ ಲಗ್ತಿಂ ಶಿಕಪ್ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ಮುಕೆಲ್ ಅರ್ಹತಾ ಜಾಲಿ? ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆಂತ್ ಉರ್ಲಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ‘ಯಶಸ್ವಿ’ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾತಾ? ಎಕಾ ಪತ್ರಾಚೆ ಯಶಸ್ವೆಚೆಂ ಮಾಪ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ? ಹಿಂ ಸವಲಾಂ ಧೊಸ್ತಾತ್. 

ಚಡಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಾಟ್ ಥಳಾರ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಚಾರ್ ಲೊಕಾಂ ಮನಾಂಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ವಾಚ್ಪಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾ ಮನಾಂ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕರ್ಚೆ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೂಟ್ ಘಟ್ ಕರ್ಚೆ ಇರಾದೆ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಥೊಡೆಂ ಮುಕಾರ್‍ಶೆಂ ವಚುನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪರ್ಮಳ್ ಪಾಣಿಂನಿ ಭರ್ಚೊ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ.

ಥೊಡಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಫುಲಯ್ಜೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಜೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಶಿಕ್ಶಿತ್ ಕರಿಜೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಜೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದಿಶಾ ಬದ್ಲಿಜೆ ಅಶೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಶೆವಟ್. 

ಥೊಡಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆನ್ ಫುಮಾರ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಹಿತಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ರಾಜಕೀಯ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂನಿ ಅನೀತ್ ಜಾತಾನಾ ಆವಾಜ್ ಉಟೊಂವ್ಚೊ ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಲೊಕಾಂ ಥಂಯ್ ಜಾಗೃತಿ ರುತಾ ಕರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ. 

ಬೋವ್ ಥೊಡಿಂ ಸ್ವ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ. ನಾಂವಾ ಖಾತಿರ್, ಆಪ್ಲೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆ ಖಾತಿರ್, ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜೊಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಲಿಪ್ತೆ ಇರಾದೆ ಘೆವ್ನ್ ಹಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲಿಂ.

ಪೂಣ್ ಚಡಾವತ್ ಪತ್ರಾಂ ಅಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಚವ್ಕಟಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಬಾಳ್ವಿ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ, ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಹ್ಯೊ ಚಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಜರೀ ತರ್ ಆಮಿ ಯಶಸ್ವೆಚೆಂ ಮಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ, ತೆದ್ನಾಂ ರಾಕ್ಣೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚವ್ಕಟಾಂತ್ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಪತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಟುನ್ ದಿಸ್ತಾ. ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಾವ್ಳೆಖಾಲ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತೆ ಲಗ್ತಿಂ ಥೊಡೆಂ ಜಿವಾಳ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾನ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ದಿಶ್ಟಾವ್ಯಾನ್ ಅವಲೋಕನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಯಶಸ್ವಿ ನ್ಹಯ್. ಆಪ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರೆಂತ್, ಗುಣಮಟ್ಟಾಂತ್, ಲೊಕಾ ಅಭಿರುಚೆಂತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಉಣೆ ಜಿವಿತಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಶಿಂ ಪತ್ರಾಂ, ತಿಂಯ್ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚಿಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. 

ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಮಾಪ್: 

ಆತಾಂ ಉದೆಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ‘ವಾಚ್ಪಿ’ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಚಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಉರ್ಲೆಂ? ಸದ್ದ್ಯಾಚೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ವಾಚ್ಪಾ ಅಭಿರೂಚ್ ಆಸ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಪುನೆವಂತಾಂನಿ, ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಯೆಟ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತಾಂನಿ ಏಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾಡ್ಲಿ ತರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾತೊ.

ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಮ್ಹಣುಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ವಾಚ್ಪಿ ಸಂಕೊ ಗಣನೀಯ್ ಮಾಪಾನ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ‘ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಟ್ಟ್ ನಾಸ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಹೆ ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಪರತ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯ್ ದಾಕಯ್ತಿತ್. ಪೂಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಹಾಂಣಿ ಲೆಕ್ಚ್ಯಾ ‘ಮಟ್ಟಾಚೆಂ’ ವಾಚಪ್ ಆಂವ್ಡೆಲ್ಲೊ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಬುದ್ವಂತಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಚಡಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂಚಿಂ ಜಡಾಯೆಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಹಜಾರೊಂ ಪ್ರತಿಯಾಂ ಲೆಕಾರ್ ವಿಕುನ್ ವಚಜೆ ಆಸ್ಲಿಂ. ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಂತರ್‍ಜಾಳಿಂನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಖಾತಡ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್ಲಿ. 

ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿ. ಹ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ವತ್ತಾಯೆಚೆ ಆನಿ ದಾಕ್ಷೆಣೆಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಚಡ್, ವಾಚ್ಪಾ ತಾನೆಚೆ ಬೋವ್ ಉಣೆ. ತ್ಯಾ ಬೋವ್ ಉಣ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ರುಚಿಂಚೆ, ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಶ್ಲೆಷಣಾಂಚೆ, ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ, ವಿಡಂಬನಾಚೆ, ಕವಿತಾಂಚೆ, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂಚೆ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೆ, ರಾಂದ್ಪಾ ಕೊಲಮಾಂಚೆ, ಭಲಾಯ್ಕೆ ಲೇಖನಾಂಚೆ, ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂಚೆ, ಸೈರಿಕೆಚ್ಯಾ ಕೊಲಮಾಂಚೆ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ, ಸಬ್ದಾಂ ಗೊಂದೊಳಾಂಚೆ, ಸವಾಲಾಂ ಜಾಪಿಂಚೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಾಂಚೆ, ಕೊಂಟ್ರವರ್ಸಿಂಚೆ ಮಾತ್ತಿ ಗೊಬ್ರಾಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಶೆಂಬರ್ ವಾಂಟೆ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಗುಂಡಾಯೆಚಿಂ, ವೈಚಾರಿಕ್ ಧಾರಿಚಿಂ, ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ನದ್ರೆಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಲೆ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್, ಪೂಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಲೆ ಚಡ್. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೆ ದೊಣಿರ್ ಬಸೊವ್ನ್ ದೋಣ್ ವೊಚ್ಚುಂಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಂಪಾದಕಾಂಚೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಅಧ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತರ್‍ಯಿ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಪಿ ಸಮೂಹ್‍ಚ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್. ತಾಂತುಂ ಹೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ರುಚಿಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮಟ್ಟ್ ಖಂಯ್ ಸೊದ್ಚೆಂ? ಸೊದ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ತೆಂಚ್ ಪತ್ರಾರ್ ಖಂಚಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂತ್ಲೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ್ ವಾಚ್ಪಿ ಮಾಯಾಗ್. ತರ್ ಪತ್ರ್ ಕಶೆಂ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ ವ ಹೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ತುಲನ್ ಕರ್ನ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುಲಭ್. ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲಿ ಪರಿಮೀತ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ಪಡ್ತಾತ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜಾತಾ. ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಮ್ಹಣುಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಶೆಂಬರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ತಾಚೆಂ  ಘನ್ ಮಾನ್ ಕನಿಷ್ಟಾಯೆನ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ನಾ. ತೊಚ್ ಮ್ಹಾಲಕ್, ತೊಚ್ ಚಪ್ರಾಸಿ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮಾಕ್ ಮೋಲ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ನಾ ತಿ ವೆಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ, ವೈಚಾರಿಕತೆಚೆಂ, ಹಕೀಗತೆಂಚೆಂ, ಸೃಜನ್ ಶೀಳ್ ವಾಚಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ವ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜೆಂಯ್ ಸಪಣ್ ತೆಂಚ್. ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ತೆಂ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಬರಯ್ತಲೆ ಬರವ್ಪಿ ಕಿತ್ಲೆ? ಹಾಂಗಾ ಚಡಾವತಾಂನಿ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ಸವಯೆಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ವ ಖೊರ್ಜೆನ್ ವ ಸ್ವಯಂ ತೃಪ್ತೆ ಖಾತಿರ್. ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಸುರು, ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಆಕೇರ್. ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಹೆರಾಂಚಿಂ ಕುಲ್ಪಾಂ ಕಾಡ್ಚೆ, ಘಡ್ಪಾಂ ಘಡ್ನ್ ಬರೊಂವ್ಚೆ, ಆಪ್ಲೆಚ್ ಕುಯುಕ್ತಿ ವಿಚಾರ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಥಾಪ್ಚೆ, ಸಂಪಾದಕಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಬೊಂದುಕ್ ದವರ್ನ್ ಹೆರಾಂಚಿ ಬಲಿ ಘೆಂವ್ಚೆ, ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪರಿಂ ಸಂಪಾದಕಾಂನಿ ಚಲಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆ, ಪಂಗಡ್ ರಚುನ್ ಹೆರಾಂ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾವಿಶಿಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಸೈಟಾಂನಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಖೊರ್ಜೆಚಿ ಪಾಟ್ ಖೊರ್ಪುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆ ‘ಸೃಜನಶೀಳ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ತಾಂಚೆಂಚ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಲ್ತಾ. ತಾಂಚಿ ತೀವೃತಾ ಆನಿ ಸಂಕೀರ್ಣತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಕಶಿ ಸೊಸುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ?

ಆನಿ ಕೋಣ್ ತೆ ತಾಂಕಿಚೆ ಬರೊವ್ಪಿ ಲಾಭ್ಲೆ ತರ್‍ಯಿ ತಾಂಕಾಂ ಉರೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಗತ್ ಸೊಡಿನಾ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ತಯಾರುಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಜೊಕ್ತಿಂ. ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಯಿ, ಪತ್ರಾಂಕ್‍ಯಿ ಆಸನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ, ವಿಡಂಬನಾಂಚೆಂ, ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಹೆಣೆ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಬರ್ಗೊಳ್ ತೆಣೆ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ದುಕೊಳ್. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಪೊಕೊಳ್ ಪೊಕೊಳ್.

ಫುಡಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ? 

ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ಭಾಷೆಂತ್ ಪತ್ರ್‍ಗಾರಿಕೆಚಿ ಪರಿಗತ್ ಬರಿ ನಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಖೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಾಸ್ ಶೆಂಬೊರೊಂ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡಿತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿಯ್ ಪತ್ರಾಂ ಕಷ್ಟುನ್ ಆಸಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಬ್ರಾಂಡ್’ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಜೊಡುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಖರ್ಚ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ತಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ವಾಚ್ಪಿ ಭಿರ್ಮತೆಚೆ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ವಡ್ವಿಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸ್ಲಿ. ಆತಾಂ, ಆಮ್ಗೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚ್ ಯೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಚ್ ವಡ್ವಿಕಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಪ್ರಸಾರ್ ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಬೋವ್ ಉಣಿಂ. ಚಡ್ತಾವ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಚಿಂ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮರ್ಣಾಚಿಂ, ಲಗ್ನಾಂಚಿಂ ಯಾ ಹೆರ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿಂ. ಹಾಂಗಾ ಉದ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಪತ್ರಾಂ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ. ಜೆದ್ನಾಂ ಉದ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡನಾ ತೆದ್ನಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಬಾಳ್ವಿ ಉಣಿ ಜಾತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ದಾಕ್ಷೆಣಿಚಿಂ, ಅಭದ್ರತೆಚಿಂ, ಹಂಗಾಚಿಂ, ಗುಲಾಮ್‍ಪಣಾಚಿಂ ಕುಪಾಂ ಮಾಂಡ್ತಾತ್. ಅಸಲೆ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ದೆಂವ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲಿಂ ಚಡಾವತ್ ಪತ್ರಾಂ ಹೆಚ್ ಗತಿಕ್ ಪಾವುನ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಸಲ್ವಣಿ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್ ವ ಪತ್ರಾಂ ಚಲಯ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಲ್ಲುನ್‍ಶೆಂ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸನಾ. ಹಾಂಗಾ ಸಗ್ಳೊ ಭಂವಾರ್‍ಚ್ ತಸಲೊ ಆಸಾ. ನಿಸ್ತೇಜ್ ಲೋಕ್, ನೀರಸ್ ವಾಚ್ಪಿ, ಸಾದೆ ಬರೊವ್ಪಿ, sಸುಕಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ, ಅಶೀರ್ ಚಿಂತಪ್, ದುಡ್ವಾ ಅಡ್ಚಣ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾತಾತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಪತ್ರಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧೋರಣಾಂ ಖಾಲ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಬಾಳ್ವಲ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಸಂಗತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ. 

ಫುಡಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ವಾಯ್ಟ್ ರಾವತ್ ಶಿವಾಯ್ ಬರಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ನಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಫುಡೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಪತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕರ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಆತಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಜತ್ನೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್. ತೀನ್ ಸಾತೊಳಿಂ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಳಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೇ ಆಸುನ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಚಡೊಂವ್ಚೆ ದಿಶಿಂ ಆನಿ ತಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಉರೊಂವ್ಚೆ ದಿಶಿಂ ಗಂಭೀರ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಚಲುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ತಾಂಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬಂದಡ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಕುಟಮ್, ದಿವೊ, ದಿರ್ವೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪಯ್ಸಾ ದಿಷ್ಟ್ ದವರುನ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾ ತೆಕಿದ್ ಬದ್ಲಪಾಂ ಹಾಡುನ್, ಆನ್ಭೊಗಿ ಟೀಮ್ ಬಾಂದುನ್ ಫುಡಾರಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಜೆ. ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾಂವಾ ಪುರ್ತೊ ಜಾಯ್ನಾಯೆ, ಬದ್ಲಾಕ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಾವ್ಯಾಚೊ ಮಯ್ಲಾ ಫಾತರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಪತ್ರಾಂ, ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಪಡ್‍ಬಿಂಬ್. ದೆಕುನ್ ಹಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಬೋವ್ ಥೊಡಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಉರೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಸಮಾಜಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. 

ಪತ್ರ್ ಗಾರಿಕೆಚೆ ಸಲ್ವಣೆಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಪರಿಹಾರ್ ವೆಬ್ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಹೆಚ್ ಖಾತಿರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚೆ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಪಾಂಚ್ ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆಬ್‍ಸೈಟಿ ಜಲ್ಮಲ್ಯಾತ್. ಉಣೊ ಖರ್ಚ್, ಉಣಿ ವಾಂವ್ಟ್, ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಫುಡಾರಾಂತ್ ವೆಬ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಖಂಡಿತ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆಂ. ಪೂಣ್ ದುರದೃಷ್ಟಾಚಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯೊ ವೆಬ್‍ಸೈಟಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾತ್. ಹೆ ಹಕೀಗತೆಂತ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಜೊಡ್ಲಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಜೆ ತಸಲಿ.

- ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ, ತಾಕೊಡೆ
www.budkulo.com 

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]