ತುಜೆಂ ನಾಂವ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ
ನಿದೆಂತ್ ಪಾಸುನ್
ತುಜಿ
ಚೊರಿ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣುನ್!

**********
ತುಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್
ಯೆವುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಆಶಾ ಬಳ್
ಪೂಣ್ ಮೊಗಾ
ಕಿತೆಂ ಕರುಂ?
ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಬಳ್!

**********
ರಾತ್ ತುಜಿ ಚೊರುಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ
ಮತ್ ಭರ್ತಾ ಆಶೆನ್
ಪ್ರೀತ್ ತುಜಿ, ಮೀತ್ ಚುಕೊನ್
ನೀದ್ ಪಡ್ತಾ ಖುಶೆನ್

**********
ಲಗಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಳಾಂತ್
ಆಮಿ ದೋನ್ ಕಾಂಟೆ
ತೆದ್ನಾ ತೆದ್ನಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಿಲನ್
ವೇಂಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ...

**********
ಚೊರುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ
ಕಾಳಿಜ್ ತುವೆಂ
ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಕೆಲೊ ಕೆದೊ
ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ
ಚೊರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್
ಹಾಂವ್ ಗೊ ಪೊಲಿಸ್ ಪೆದೊ!

**********
ಸರ್ಗ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ಲೋಕ್ ತಿಳ್ಟಾ
ವಯ್ರ್ ಮಳ್ಬಾ ಮೊಳ್ಯಾಂನಿ
ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ನದರ್ ಖಂಚಯ್ತಾಂ
ಫಕತ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ

**********
ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಕಾಕ್
ಕೇಸ್ ತುಜೆ ಆದಾಳ್ಳೆ
ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವುನ್ ಸದಾಂ
ಕೆಸಾಂಕ್ ನಾಕ್ ಆದಾಳ್ಟಾ!

**********
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ
ಹರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ
ರೆಂವೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂ ಜಶೆಂ
ಘಡ್ಯೆನ್ ಮಾಜ್ವಾಲಿಂ
ತುಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್
ರೆಂವೆಂತ್ ಲಿಪುನ್ ರಾವ್ಲಾಂಯ್
ಪಾವ್ಲಾಂವಿಣೆಂ!

**********
ತುಂ ಯೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್
ಆಂಗಣ್ ಝಾಡುನ್
ವೊಣ್ತಿ ರಂಗಯ್ಲ್ಯೊ
ತುಜೆ ನಿತಳ್ ಪಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್
ರಂಗ್ ಮ್ಹೆಳೆ ದಿಸ್ಲೆ!

**********
ತುಂವೆಂ ಕಪಲಾರ್
ಹಾತ್ ದವ್ರುನ್
ತಾಪ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೆಜ್ತಾನಾ
ಪಿಡಾ ದಿಲ್ಲೆ
ಜಳಾರಿಕ್
ಮ್ಹಜಿಂ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನಾಂ!

- ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]