ಗಾಂವಾಂತ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ
ಕಿತೆಂಯ್ ದಾಕೊಂವ್
ಹರ್ದೆಂ, ಬೊಂಬ್ಲಿ, ಜಾಂಗೊ
ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ತುಜೆಚ್ ವೆಂಗೆಂತ್
ಕುಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಸ್ಕಾ ಸಾಂಗೊ!

**********
ಸ ಮುಂಡಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ ತಿತ್ಲಿ
ತುಜಿ ಯೋನಿ ಗುಂಡಾಯ್
ಪುರುಶ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಡ್ಲಾ ತಾಂತುಂ
ಹಾ ಕಸ್ಲಿ ಥಂಡಾಯ್!

**********
ತುಜೊ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಚೊವುನ್
ಕೊಣಾಕ್ ತಾನ್, ಕೊಣಾಕ್ ಮಿಲನ್
ಥೆಂಬೆ ಝಡ್ಲೆ ವೊತಾಂತ್ ಪಾಸುನ್
ದೆವಾಕೀ ಕಾಂಯ್ ಜಾಲೆಂ ಸ್ಖಲನ್!?

**********
ಮೋಗ್ ತುಜೊ
ಇತ್ಲೊ ತಿತ್ಲೊ
ಮೆಜ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ದರ್ಯಾಂನಿ
ತರ್ ಗೋ ಮೊಗಾ
ಕಶೆಂ ಮೆಜೂಂ
ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ವೀರ್ಯಾಂನಿ?

**********
ಮಾಡಾರ್ ಚಡುಂಕ್
ಶಿಕ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂ
ಚಡ್ಟಾಂ ಚಡ್ಟಾಂ ಪಡ್ಲೊಂ
ಮೊಗಾರ್ ಪಡುಂಕ್
ಶಿಕ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂ
ಪಡ್ಟಾಂ ಪಡ್ಟಾಂ
ಚಡ್ಲೊಂ!

**********
ತುಜೊ ವೋಂಟ್
ಚಿಂವ್ಲಲ್ಯಾ ಫರಾ
ತಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ನಿಂವ್ಲಿ
ಫಾಲ್ಯಾಂಚೆ ತಾನೆಕ್
ಆಸೂಂ ಮ್ಹಣುನ್
ವೊಂಟಾಂ ಆನೀ ಚಿಂವ್ಲಿಂ!

**********
ಬಸ್ಸಾಚೆ ಗಡ್ದೆಂತ್
ಗಡ್ದೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಘಾಮಾಂತ್
ಆಂಗಾಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಲಾಗ್ತಾನಾ
ಶಿಖರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಯ್
ಸ್ಖಲನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಯ್
ಕಳ್ಚೆಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ತಾನಾ!

**********
ಮೊಗಾ ಆಮಾಲಾನ್
ಬಾಳ್ ಮ್ಹಜೊ
ನಿದೆವಿಣೆಂ ಲಕ್ತಾ
ತುಜೆಂ ಸ್ಪರ್ಶಾ
ಸುಖ್ ಭೊಗುನ್
ಹಾಳೂ ನಿದುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ!

**********
ಹಾತಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಮಾಸಾಂ ತುಜಿಂ
ಧರುಂಕ್ ಆಶಾ ದೊಡ್ತಿ
ಪೂಣ್ ತುಜಿ
ಲಜ್ ಪಳೆವ್ನ್
ಕಾಳ್ಜಾರ್ ಉಬ್ಯೊ ಕೊಡ್ತಿ!

**********
ತುಜೆ ದೊಳೆ
ಆರ್ಶೆ ಮುನ್ನಾ
ಚೊಯ್ತಾಂ ಉಗ್ತೊಂ ಉಗ್ತೊಂ
ಧಾಂಪುನ್ ತುಂ
ರಾವ್ಶಿ ತರ್
ತುಕಾಯ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ತೊಂ!

- ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]