ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಿಸಾಂನಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ವ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಉಣಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ, ಮುಂಬಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸಂಗಟನಾಂನಿ ಆಜೂನ್ ವ್ಹಡಾ ಉಮೆದಿನ್ ನಾಯ್ಟಾಂ ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ.

ಪೂಣ್ ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ವಿಲ್ಫಿ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್, ಕ್ಲೊಡ್ ಸೊಜ್, ಹೆನ್ರಿ ಸೊಜ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ತಸಲ್ಯಾ ‘ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್’ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ನಾಯ್ಟಾಂ ಉಬಿಂ ಕರ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಲಾಭ್ತಾಲೊ. ತಾಂಚೊ ವೆಚೊ ಯೆಂವ್ಚೊ ಖರ್ಚ್, ರಾಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ, ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ, ಜೊಕ್ತೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಅಶೆಂ ವ್ಹಡ್ ಖರ್ಚ್ ಮಾತೆಂ ಮಾರುನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

ಪೂಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖರ್ಚ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಆನಿ ಪದಾಂ ಮ್ಹಣಯ್ಲಿಂ. ಬರೆಂ, ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾ ಉದೆತಾ ಸವಾಲ್, ಪದಾಂ ಕೊಣಾಚಿಂ?

ಪದಾಂ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚಿಂ! ತ್ಯಾ ಪದಾಚೊ ಉತ್ರಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್, ತಾಳೊ ಸಜಯ್ಣಾರ್, ಸಂಗೀತ್ ಬಸಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ರಗತ್ ಘಾಮ್ ಕರುನ್ ಸಿಡಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಖಂಯ್‍ಗಿ ಮುಲ್ಯಾಂತ್! ವೆದಿರ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ. ಪದಾಂಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ತಾಂಕಾಂ. ಸಗ್ಳೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ತಾಂಕಾಂ. ಖರೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ವಾಪರ್ನ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆದಿಂಚೆರ್ ತಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾನಾ! ಸಬಾರ್ ಕಡೆನ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರಾಂಚಿಂ, ಆಲ್ಬಮಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಸಯ್ತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರಿನಾಂತ್.

ಹಿ ಕಸಲಿ ನೀತ್? ಪಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಪಂಗ್ಢಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಶ್ಯಾತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ತಿತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಖರ್ಚ್ ಉರ್ತಾ. ತರ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಪದಾಚ್ಯಾ ಘಡ್ಣಾರಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ನ್, ತಾಕಾ ಖಬರ್ ಕಳೊವ್ನ್, ವೆದಿರ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಚಾರ್ನ್, ಪದಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖುಶೆಚೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ? ಉಣೆಂಪಣ್ ಭೊಗ್ತಾ? ಯಾ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್ ತಿತ್ಲೆಯ್ ಸಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್?

ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಗಾಂವ್ ಪರ್ಗವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗಟಕಾಂನೊ, ದಯಾಕರುನ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರಾಂ ಕುಶಿನ್ ದೊಳೆ ಉಬಾರಾ. ಪದ್ ಘಡ್ಚೆಂ, ತಾಕಾ ಸಂಗೀತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಿನತೆಚೆಂ ಕಾಮ್. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾನಾ ದಯಾಕರುನ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರಾಂಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಯಾ. ಹೆರಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿಯಿ ಹೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹೆರ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ರಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಥಂಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಉಬ್ಜಯ್ಜೆ.

- ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ, ತಾಕೊಡೆ

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]