ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚೊ. ಆಜ್ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಖಾಣಾ ವೊರ್ವೆಚಿ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯ್ ಇತ್ಲಿ ಚಡುನ್ ಆಸಾ ಕೀ ಚಿಂತುನ್ ಘೆಜೆ, ಚಿಂತುನ್ ಖಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಖೆಲ್ಯಾರೀ ಸುಖ್ ಆಸಾಯೆ? ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್, ಚಡಿತ್ ಲಾಬಾಚೆ ಆಶೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಖಾಣಾ ವೊರ್ವೆಂನಿ ಜಿವಾಕ್ ಬಾದಾಕ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಕೆಮಿಕಲಾಂ ಭರ್ಶಿತಾತ್. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿಂ ಖಾಣಾಂ ಸೆವ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಪಿಡಾ. 

ಖಾಣಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸುನ್, ಉದಕ್-ವಾರ್ಯಾ ಮ್ಹೆಳಪ್, ಪ್ರಕೃತೆ ಅಸಮತೋಲನ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ನವ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ಪಿಡಾ ಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಆನಿ ಏಕ್ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಶ್ಯೊ ಪಿಡಾ ಚಡುನ್ ಆಸಾತ್, ತಾಚ್ಯಾಕೀ ದೊಡ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಚೊ ಖರ್ಚ್ ಚಡುನ್ ಆಸಾ. ದಾಕ್ತೆರ್, ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ, ವಕ್ತಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ತಶೆಂ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದಿವಾಳಿ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಚಡುನ್ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಮೊ ಯಾ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

 

ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?
ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಮನ್ಶಾಚೆ ಕುಡಿಕ್ ಪಿಡೆನ್ ಯಾ ಅವ್ಘಡಾನ್ ಅಪಾಯ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ತೆದಾಳಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಚೊ ವಾಂಟೊ ದಿಂವ್ಚಿ ವಿಮಾ ಸವ್ಲತ್‍ಚ್ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್. ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿಂಚಿಂ ಆನಿ ಸಾಹೆತಿಂಚಿಂ ತಶೆಂಚ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚಿಂ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿಂ, ವಕ್ತಾಂಚಿಂ ಆನಿ ಸವ್ಲತೆಂಚಿಂ ಬಿಲ್ಲಾಂ ವಿಮಾ ಕಂಪ್ಣಿ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆತಲ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆದಾರ್ ಲಾಬ್ತಾ. ಡೊ. ವಿರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪರಿಂ, ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಮೊ ಎಕೆ ಸತ್ರೆ ಪರಿಂ. ಸತ್ರಿ ವ್ಹೆಲಿ ದೆಕುನ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್ ಭಿಜನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಸತ್ರಿ ವ್ಹರ್ಚಿ. ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್‍ಯಿ ಅಶೆಂಚ್. ಪಿಡಾ ಯೆತಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ಪೂಣ್ ಆಯ್ಲಿ ತರ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಸಬಾರ್ ವಿಮಾ ಕಂಪ್ಣ್ಯೊ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಮೊ ಸವ್ಲತ್ ದಿತಾತ್. ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪ್ರಾಯೆ ತೆಕಿದ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಸ್ತಾ. ಸವೆಂ ಥೊಡಿಂ ಶರ್ತಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಕಂಪ್ಣೆಂಚ್ಯಾ ರುಲಿ ರೆಗ್ರಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾಟ್ ಥಳಾರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಚೊ ಖರ್ಚ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಕರಿಜೆ. ಅಪಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ಕಂಪ್ಣಿ ವಿಮಾ ಸವ್ಲತ್ ದೀನಾ.

ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ?
ಭಲಾಯ್ಕಿ ದೆವಾಕ್ ಮನ್ಶಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ. ಪೂಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಚಿ ಪಿಡಾ ಯೆತಾ ಯ ಕಸಲೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ,. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಚೊ ಖರ್ಚ್ ಆತಾಂ ಎಕ್ದಮ್ ಚಡ್ಲಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಜರೀ ಕೊಣಾಕ್ ಮಲೇರಿಯಾ ತಾಪ್ ಆಯ್‍ಲ್ಲೊ, ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಜಾತಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಮಲೇರಿಯಾ ತಾಪ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ ಉಣ್ಯಾರ್ 15 ಥಾವ್ನ್ 20 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ 10 ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಜಾತಾಲಿ. ಆತಾಂ 25 ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಮೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜೊಡ್ಲಲೊ ದುಡು ಪಿಡೆಂಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಉದ್ಕಾಪರಿಂ ಕರ್ಗೊನ್ ವೆಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚುಕ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಪಿಡಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಕೊಣಾಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಮಜತ್ ಮಾಗ್ಚಿ ಯಾ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆನಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಎಕೆ ರಿತಿಚಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಸ್ತಾ, ಟೆನ್ಶನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಂಕ್ ಪಿಡಾ ಥೊಡಿ ಪಯ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜೆರಾಲ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ.

ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಿತೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್?
ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಪೊಲಿಸಿ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂಚ್ಯಾ ಶರ್ತಾಂ ಖಾಲ್ ಪಿಡೆನ್ ಯಾ ಅವ್ಘಡಾನ್ ಕುಡಿಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬಾದಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಚೆ ಪೊಲಿಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆಧಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪಿಡಾ ಆಯ್‍ಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಕಂಪ್ಣೆಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ನೆಟ್‍ವರ್ಕ್ ಹೊಸ್ಪಿಟಲಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ ಬೊಂಡ್ ಯಾ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಚೆಂ ಬಿಲ್ ಕಂಪ್ಣಿ ಶೀದಾ ಭರ್ತಾ, ಚಡಿತ್ ಐವಜ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಭರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೊ. ನೆಟ್ ವರ್ಕಾ ಭಾಯ್ಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೊ ಖರ್ಚ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾನ್ ಭರಿಜೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಅಸ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಪಾಟಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಂಪ್ಣಿ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ಐವಜ್ ಪಾವಯ್ತಾ. ಬಿಲ್ಲಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಖರ್ಚ್, ರುಮಾಚೊ ಐವಜ್, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಸೊದ್ನೆ ಪ್ರಯೋಗಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್, ಶಸ್ತ್ರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖರ್ಚ್, ಒಪರೇಶನ್ ಥಿಯೆಟರಾಚೊ ಖರ್ಚ್, ಒಕ್ತಾಂಚಿಂ ಬಿಲ್ಲಾಂ, ದಾಕ್ತೆರ್ ನರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭಾತೆಂ ಅಶೆಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಾತಿರ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಆಸಾಗೀ ತುಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ?
ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆನಿ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಸಾ, ಪೂಣ್ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಆಸನಾ. ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಜೂನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪಿಡಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿಂ ಬಿಲ್ಲಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ಚುರ್ಚುರೆ ಯೆತಾತ್. ‘ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಪಿಡಾ ನಾ, ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ದುಡು ಬಾಂದುನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಷ್ಟ್ ಕರ್ಚೊ? ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೊ ದುಡು ಪಾಟಿಂ ಮೆಳನಾ ನೇ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಿಡಾ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪರಿಂ ನಾ. ತುಮಿ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೋವ್ ಉಣೆಂ. ಪೂಣ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಳಾ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಬಿಲ್ಲಾಂ ಕಾಂಯ್ ಉಣಿಂ ನ್ಹಯ್... ಎಕಾ ವೆಳಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪಿಡಾ ಆಯ್ಲಿಚ್ ನಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ವರ್ತೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?

ದೆಕುನ್ ಆಜ್‍ಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಕರಾ ಆನಿ ಸಮಾದಾನಾನ್ ಜಿಯೆಯಾ.

-ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]