ಶೆವ್ಗ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಶೆವಿಯೆಬರಿಂ
ಶಿರ್ಕಲ್ಯಾತ್ ಶಿರೊ ಮ್ಹಜ್ಯೊ
ದಾಂಬ್ತಾ ಕೋಣ್ ಗಿ, ದಾಳ್ತಾ ಕೋಣ್ ಗಿ
ರೊಸಾಂತ್ ಬುಡೊವ್ನ್ ಲೆಂವ್ತಾ ಕೋಣ್ ಗಿ
ದಾಂಬ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಸುಖ್
ಲೆಂವ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಭುಕ್!

**********
ತ್ಯೆ ಹಿಂವಾಳ್ ರಾತಿಂ
ಮಿಲನಾಚೆ ಮೊವಾಳ್ ವೆಂಗೆಂತ್
ಪಾಟಿಚೆರ್ ಕಾಂಪ್ಸಾಪರಿಂ ತೊಪ್ಲ್ಲ್ಯೆ
ತುಜೆ ನಾಜೂಕ್ ನಾಕ್ಷೆನ್,
ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ
ಕಾಂಟ್ಯಾಚಿ ದೂಕ್ ದಿಲ್ಲಿ!

**********
ಪಿಟಾಂತ್ಲಿ ಸುರ್
ಮಿಟಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾ
’ರೂಚ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಹಾಂವೆಂ’
ಮಿಟಾಚಿ ಶಿರ್ ತಾಪ್ಲಿ
ಸುರೆನ್ ರೂಚ್ ದಿಲಿ
ಪಿಟಾಚಿ ಕೂಸ್ ಭರ್ಲಿನಾ!

**********
ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ
ತುಜೆ ಯಾದಿನ್
ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿನಾ
ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿಂ
ತುಜೆ ಯಾದಿನ್
ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ, ಸಪ್ಣಾಂಯ್ ಪಡ್ಲಿಂ
ಫಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ...
ತುಂಚ್
ಸಪಣ್ ಜಾತಾಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ!

**********
ಸುಕ್ಯಾ ಬಾಜ್ವೆಂತ್ ದಾಡ್ ಘಾಲುನ್
ಸುಖ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ ಕವಿ ಹಾತಾಂನಿ
ತಿಂತಾಂ ವೊಂಪುನ್
ಕೃಷಿ ಕೆಲಿ ಉತ್ರಾಂನಿ
ಆತಾಂ ಬಾಜು ಫುಲ್ಲ್ಯಾ
ಕವಿತೆಂನಿ!

**********
ಹಾಂವೆಂ, ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಲೆಂ
ಹಾತಾಂನಿ ಆಪಡ್ಲೆಂ, ವೊಂಟಾಂನಿ ಚಾಕ್ಲೆಂ
ಆನಿ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೊಳ್ಳೆಂ
ತರೀ ಅಧುರೆಂಚ್ ಉರ್ಲೆಂ
ತುವೆಂ ಎಕಾಚ್ ಉದ್ಗಾರಾನ್
ಸುಖ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ!

**********
ಸುಖಾ ಶಿಖರ್
ಚಡ್ಟಾಂ ಚಡ್ಟಾಂ
ಸ್ಖಲಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಥೆಂಬೊ
ತುಜ್ಯಾ ಸುಖಾಚೆಂ
ಮರಣ್ ಆಶೆಲೊ!

**********
ಖಾಕೆಂತ್ಲೊ ಘಾಮ್
ದೆಂವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ
’ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಮೋಲ್ ಚಡ್ಲಾಂ’
ಹಾಣೆಂ ಕೂಸ್ ಪರ್ತಿಲಿ
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ
’ತೆಂಚ್! ಆತಾಂ ಆಳ್ಣಿ ಪೇಜ್ ಚ್ ಜೆಂವ್ಚಿ ಪಡ್ತಾ!’

**********
ಸುಕಿದಾಡಿನ್ ತಾನೆಲ್ಲೆ ವೋಂಟ್
ಪೊಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ
ಘಾಮಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೆ
ಹಡ್ಬ್ಯಾ ಕೆಸಾಂನಿ
ತಾಂಕಾಂಯ್ ಜಿರಯ್ಲೆ!

**********
ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಾಪ್ ಧಾಂಪುಂಕ್
ತರ್ನಿ ಪೊಪಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್
ಪಿಕೆ ಪೊಪಾಯೆಚ್ಯೊ
ಬಿಯೊ ತರೀ
ಗಳ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿಂ ಬಾಂದ್ತೊಯ್!

- ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]