ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಿಚಾರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಚ್ಯಾರ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಹಿಂ.
ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣೆ?
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಯ್ಕುಂಚೆಂ ಕೊಣೆಂ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣೆ?

ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಪತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಟಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ಗೆ ಧರುಂಕ್ ವೆಚೆಪರಿಂ. ಭಿಜ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಬರ್ಪಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆ, ವರ್ಗಣಿ ಬಾಂದುಂಕ್ ಲೊಕಾಂಚೆ, ವರ್ಗಣಿ ಎಕ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೆ, ಜಾಯ್ರಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಉದ್ಯಮಿಂಚೆ ಆನಿ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಎಕ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಕಂಪ್ಣೆಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರಿಜೆ. ನಿಮಾಣೆ ವೆಳಾರ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಿತ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾಚೆ, ಚೆಕ್ ದೀವ್ನ್ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ಖಾಲಿ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಗಾರಾಂಚೆ ಗಾಳಿ ಶಿರಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಆಂಗ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಜೆ. ತ್ಯಾ ಮದೆಂ ಕಿuಚಿಟiಣಥಿ... Sಣಚಿಟಿಜಚಿಡಿಜ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ಟೆಲೆ ವಿಂಗಡ್.
ನಿಮ್ಣೆ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಗತ್ ನಾ. ಪತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ಟೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ ನಾ.

ದುಸ್ರೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮಾಲ್ಘಡೆ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಎಕೆಕ್ಲೆಚ್ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೆ. ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ ಉರ್‍ಲ್ಲೆ, ಆಮಾಸೆಂತ್- ಪುನ್ವೆಂತ್ ಜಾಗೆ ಜಾಂವ್ಚೆ. ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಹಟ್ಟ್ ಧರ್ನ್ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಉರ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಧಾದೊಶಿ, ಪರ್ಗಟ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಧಾ ಧೊಶಿ. ಮಾಗಿರ್ ನವ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್‍ಯಿ ಯೆಂವ್ಚೆ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಸದ್ದ್ಯಾಚೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಫೀಲ್ಡಾಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಮಾಹೆತ್ ಆರಾವ್ನ್ ಬರ್ಪಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂನಿ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಚ್ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ಮಾಗಿರ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚಿ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನ್ಹಯ್! ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣೆ? ಬುಕಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಕೊಣೆ?

ತಿಸ್ರೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಲಗ್ತಿ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಬರ್ಗೊಳ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ದಿಸಾನಾ. ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಆದ್ಲೆÉ-ಉದೆತೆ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್, ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ನವ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಕುಳಾರಾ ವಚುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಸಿಡಿಂಚ್ಯಾ- ನಾಯ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವಚುನ್ ಯೆತೇ ಆಸಾತ್. ಥೊಡೆ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ರಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಸಾತ್. ಸಿಡಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಘೆತಲೊ ನಾ, ನಾಯ್ಟಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಯೆತಲೊ ನಾ. ನಾಟಕಾಂಚೆಂಯ್ ಹೆಂಚ್ ಹಣೆಬರಪ್. ಅಸಲೆ ಗತಿಂತ್ ನವ್ಯಾಂಚಿ ಉಮೆದ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಜಿವಿ ಉರಾತ್?
ಚವ್ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಜೆರಾಲ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ- ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ?

ಆದಿಂ ಸಾವ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ನವ್ಕರಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ, ಗಾಂವ್ಕಾರಾಂನಿ, ಶೆತ್ಕಾರಾಂನಿ, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ. ಆತಾಂ, ಪಿರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾಂನಿ!
ಫಾಲ್ಯಾಂ...? ಅಶಿಚ್ ಮಿಜಾಸ್ಕಿ ವಾಡೊನ್ ವಚತ್ ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಗ್ಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮುಲ್ಯಾಂತ್ ಬಸವ್ನ್ ಕಟ್ಟೆಂತ್ ನೀಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗತ್ ಉದೆತ್...

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸುಮಾರ್ ಭಾಸೊ ಮರೊನ್ ಗೆಲ್ಯೊ, ಥೊಡ್ಯೊ ಮೊರೊಂಕ್ ವೆತೇ ಆಸಾತ್... ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಏಕ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ-ಮ್ಹಾಕಾ ಎದೊಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಯ್ಜೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಳ್ವಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಆಸ್ಲೆಲಿ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಖೂಬ್ ವಾವುರ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ತಸಲಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ನಾಂತ್... ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೆದಾಳಾ ಮೊರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂ.

ಪೋಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ತಾಂಡೆಲಿ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಹರ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಮೊಟ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ತೆಂಕೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ರೊನಿ ಕುಲಾಸೊ ಲಾಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂವಿಶಿಂ, ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆನಿ ಶಿಕ್ಶಕಾಂವಿಶಿಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲ್ತೇ ಆಸ್ತಾನಾ ಖುದ್ದ್ ರೊನಿ ಕುಲಾಸೊನ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ- ಜರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆವಿಶಿಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂನಾ, ತರ್ ಆಮಿ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ವೊದ್ದಾಡ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಪಯ್ಶೆ ವಿಬಾಡ್ಚೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾ ನಿಮಾಣೆ ಸವಾಲ್- ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಕೆದಾಳಾ?
ಹೊ ಸಂತಾಪ್‍ಗೀ? ನಿರಾಶಾವಾದ್‍ಗೀ? ಕಾಂಠಾಳೊಗೀ? ಯಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್?
ನಾ. ಹಕೀಗತ್ ಹಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಮನಾಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆ ಖರಿತ್, ಭಾಶೆಥಂಯ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲೆ ಖರಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ವಾಂಚ್ ನಾ. ಒಕ್ಟೋಪಸ್ ಪಾವ್ಲುನ್‍ಯಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!

ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ (July 2010)

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]