ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತುಲ್ಯಾ ಗಡಿಂ ಥಾವ್ನ್
ದೆವಾಳಾಂಚ್ಯಾ ತಡಿಂ ಥಾವ್ನ್
ತುಂ ವಚ್ ರೇ ದೆವಾ ವಚ್, ಪಯ್ಸಾ ಪಯ್ಸ್
ತುಂ ಹಾಂಗಾ ರಾವುನಾಕಾ
ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ದಿವುನಾಕಾ
ವಚ್ ರೇ ವಚ್... ಸರ್ಗಾರ್ ಚ್ ಬಸ್!

ತುಂ ಹಾಂಗಾ ದೆವಾಳ್ ಘೆವುನ್ ಜಾತ್ರೊ ಚಲಯ್ತಾಯ್
ತುಂ ತಿಂಗಾ ಇಮಾಜ್ ಜಾವುನ್ ದುಡು ಗಿಳುತಾಯ್
ಸರ್ಪಾ ರುಪಾರ್, ಗೊರ್ವಾಂ ರುಪಾರ್ ರಗ್ತಾಂ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾಯ್
ಗಾಂವಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧರಮ್ ಜಾತೀ ಆಗ್ಟೆಂ ಜಳಯ್ತಾಯ್
ತುಂ ಹಾಂಗಾ ರಾವುನಾಕಾ
ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ದಿವುನಾಕಾ
ವಚ್ ರೇ ವಚ್... ಸರ್ಗಾರ್ ಚ್ ಬಸ್!

ತುಂ ಜರ್ ನಾತ್ಲೊ ಹಾಂಗಾ, ತ್ರ‍ಪ್ತ್ ಜಾತೊ ಗಾಂವ್
ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾತೆಂನಾಗಾ ತುಜೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ನಾಂವ್
ಪುರ್ವಿತ್ ಮಾರ್ತೆನಾಂತ್ ದುಡ್ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್
ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕ್ತೆನಾಂತ್ ತುಜೆಂ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್
ತುಂ ಹಾಂಗಾ ರಾವುನಾಕಾ
ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ದಿವುನಾಕಾ
ವಚ್ ರೇ ವಚ್... ಸರ್ಗಾರ್ ಚ್ ಬಸ್!

ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ವಗತ್ ತುಕಾ ಮೆಳನಾ
ತುಂ ಸರ್ಗಾರ್ ಚ್ ರಾವ್ ಗಾ, ಹಾಂಗಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಕಳಾನಾ
ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಮರ್ತಾಂ, ಸರ್ಗಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಪಳೆನಾ
ತುಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಸರ್ಗ್ ತೊ, ಯಂಮ್ಕೊಂಡ್ ಚ್ ಕೊಣ್ಣಾ!
ತುಂ ಹಾಂಗಾ ರಾವುನಾಕಾ
ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ದಿವುನಾಕಾ
ವಚ್ ರೇ ವಚ್... ಸರ್ಗಾರ್ ಚ್ ಬಸ್!
ಹೊ ಗಾಂವ್, ಸರ್ಗಾ ಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚ್!!

- ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]