ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ

ಹಾಂವ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ

ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾಲಾಂ...

 

ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪರಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬಸನಾ

ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪರಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ರಾವನಾ

ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪರಿಂ ಜಿಯೆನಾ ಹಾಂವ್!

 

ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪರಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಬಸನಾ

ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪರಿಂ ಹಾಸೊಂಕ್ ವಚನಾ

ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪರಿಂ ಬರಯ್ನಾ ಹಾಂವ್!

 

ಪಯ್ಲೆಂ ಅಸೊ ನಾತ್ಲೊಂ

ಕೊಣಾಚೆಂ ಸುಖ್ ದೂಖ್

ಕೊಣಾಚೆಂ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್

ಕೊಣಾಚೆಂ ಸತ್ ಫಟ್

ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊಂ

ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಬಸ್ತಾಲೊಂ

ಆನಿ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊಂ

 

ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್,

ಟೆರರಿಸಮ್, ಗುಂಡಾಯಿಸಮ್

ನಕ್ಸಲೈಟ್, ಷೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್,

ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್

ಇಲೆಕ್ಷನ್, ಕರಪ್ಷನ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್

ಕಲ್ಚರ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್

ಜರ್ನಲಿಸಮ್, ಶೆಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್

ಚರ್ಚ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್

ಅಶೆಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್, ವಾಚುಂಕ್, ಬರೊಂವ್ಕ್

ಹಜಾರ್ ಗಜಾಲಿ

ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಇಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ಮೋಗ್

ಮೊಕ್ಯಾನ್ ದೆವಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಕಾಪರಿಂ!

 

ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಶೆಂ ನಾ...

ಶುಗರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾ ಪರಿಂ

ಹರ್ಯೆಕಯೀ ಲೆಕಾಚೆಂ, ಮಿತಿಚೆಂ...

 

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್

ನಿರಾಶಾವಾದಿ ಜಾಲಾಂ,

ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಜಾಲಾಂ

ಮೂಳ್‌ಭೂತ್‍ವಾದಿ ಜಾಲಾಂ

ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಜಾಲಾಂ

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ರಾಧ್

ಥಾಪಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಜೆರ್

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ

ಹಾಂವ್ ಇಲ್ಲೊ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾಲಾಂ

ತಿತ್ಲೆಂಚ್!

 

ಜಾಯ್ ತರ್

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್

ವಿಚಾರಾ....

 

ದುಡ್ವಾನ್ ಘಾತ್ ಕೆಲೊ?

ಚೆಡ್ವಾನ್ ಹಾತ್ ದಿಲೊ?

ಕಂತ್ರಿನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲಿ?

ಪಾದ್ರಿನ್ ಶಿರಾಪ್ ದಿಲೊ?

 

ನಾ.. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ...

 

ನಿಸ್ವಾರ್ಥಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚಿ ದೂಖ್

ಸ್ವಾರ್ಥಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಸುಖ್

ದೊನಯ್.. ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರಯ್ ಮೆಳ್ನಾ

 

ದೆಕುನ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾಲಾಂ!

Source : http://www.kavitaa.com/display_poems.asp?id=577#.V3n3Nfl97Dd

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]