ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್

 

ಬೆಣ್ಸಿ ಬಿಯಾಂನಿ ರಂಗ್ ಇರಯ್ಲಲ್ಯಾ

ಮನ್ಶಾ ಜಿವಾಂನಿ ರಗ್ತಾಂ ವ್ಹಾರಯ್ಲಲ್ಯಾ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ವಾಟಾಂನಿ

ವಿಲಾಯ್ತೆ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ರೊದಾಂಕ್ ಝರವ್ನ್

ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ!

 

ವಾಟೆ ದೆಗಾಂನಿ

ನಿರಾಳ್ ಪೊಟಾಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಕರುಂಕ್ ಬಸ್ಲಲ್ಯಾ

ಧಾರಾಳ್ ಭುಕೆಚ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಬಾಳಾಂಕ್

ಕರುಣಾಯೆಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಪಾಸುನ್ ದೀನಾಶೆಂ

ನಾಕ್ ಧಾಂಪುನ್, ದೊಳೇಯ್ ಧಾಂಪುನ್

ಸುಗಂಧಿ ಪರ್ಮಳ್ ಆಂಗಾಕ್ ಲೆಪುನ್

ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಕಾರಾರ್ ವೆತಾ!

 

ವರುಣಾಚೆ ಥಂಡಿ ವಾಯೆಂತ್

ತರುಣ್ ಸುಣಿಂ ಆಂಗ್ ಲಾಗವ್ನ್

ಧಾರುಣಾಯೆನ್ ಸುಖ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ

ಸುಖಾಂಕ್ ವೆಂಗ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ

ಸೊಪಾಚ್ಯಾ ಬೊಡಿಯಾನಿಂಚ್ ದೂಕ್ ಭೊಗ್ತಲ್ಯಾ

ಹಾಡ್ಕುಟ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್

ಭಿರ್ಮತೆಚೆಂ ಉತರ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ

ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೆತಾ!

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೊರ್ಯಾಚಿ ನಶಾ ಭೊಗುನ್

ಮಿಟಿಯೊ ಮಾರುನ್ ಗುಟಿಯೊ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ

ಜಿವಿತಾಚಿ ಮಿಟಾಕಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಲ್ಯಾ

ಬೆಕಾರಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್

ಭುಜ್ವಣೆಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಸಯ್ತ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ

ಪಾಶಾಂವಾಂನಿ ಪಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಚಿ

ಮಾಸಾಂ ಪಕ್ವನಾಂನಿ ಮಾಖ್ಲಲ್ಯಾಂಚಿ

ಆತ್ಮಿಕ್ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್

ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಕಾರಾರ್ ವೆತಾ

 

ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ರಸ್ತೊ ಉತರ್ಚೆಂ ಜಾನ್ವಾರ್

ಕಾರಾಚ್ಯಾ ದಾರಾಕ್ ಆಪ್ಟತಾ

ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಅನ್ವಾರ್

ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಘೆತ್ಲಲೊ ವಿಗಾರ್

ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಉಸಳ್ತಾ

ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಉಂಡೆ

ವಾಟೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಲ್ಹೆಳ್ಯಾಂನಿ!

 

ಹಾಡ್ಕುಟಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ

ಇರ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಂಚೊ ತೀರ್ ಶಿಂದುನ್

ವಿಗಾರಾಚೆಂ ರಗತ್ ಉರಯ್ತಾತ್

ಬೆಕಾರಿ ದಾದ್ಲೆ ಖಾಂದಾರ್ ಧರುನ್

ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಗಾರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್

ಶಿಂಪ್ಲಲೆ ಪವಿತ್ರ್ ಉಂಡೆ

ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂನಿ

ಜಿರೊನ್ ವೆತಾತ್...

 

ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್

ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್

Source : http://www.kavitaa.com/display_poems.asp?id=536#.V3n2_vl97Dd

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]