ಭಾರತಾಚೊ ಸುಟ್ಕೆ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸುಟ್ಕೆಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಚಲ್ತಾ. ಗೊರ್ಯಾಂಚೆ ದಾವ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಲಲೆಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತ್ ರಾಜಕೀಯ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್, ನೈತಿಕ್, ಅತ್ಮಿಕ್, ಸಂಯ್ಬಿಕ್, ವೈಚಾರಿಕ್, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್, ಉದ್ಯಮಿಕ್ ಅಶೆಂ ಸರ್ವ್ ವರ್ತುಲಾಂಚಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಬರಿಚ್. ಪೂಣ್ ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂತ್ ಸುಟ್ಕೆಚೆ ವಿಸ್ತಾರಾಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಬಂದಡೆಚ್ಯೊ ಮುಟಿ ಚಡ್ ಬಳ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ, ಹಿ ಸಂಗತ್ ಭಿರ್ಮತೆಚಿ. 

ಸುಟ್ಕೆ ಪರ್ಬೆಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಕ್ ಕಾಂತಯ್‍ಲ್ಲೆ ಹೆ ಥೊಡೆ ವಿಚಾರ್ ಸಂಕ್ಶಿಪ್ತಾಯೆನ್ ಬರಯ್ತಾಂ.

ದೆವಾನ್ ರಚನ್ ಕೆಲೆಂ, ರಚ್ನಾಂ ರಚ್ಲಿಂ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಮನ್ಶಾ ಅಧೀನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚೆ ರಚ್ನೆಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸ್ವತಂತ್ರಾಚಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತಾ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಭೊಗ್ಚಿ. ಪೂಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾಚಿ ಮನ್ಶಾ ಪ್ರಾಸ್ ದೆವಾಕ್ ಚಡ್ ಜರೂರತಾ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ! ತಾಕಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ತಿತ್ಲೊಯ್ ಬಂಧಿ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲಾ... ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಗರ್ಜೆಕ್ ಆನಿ ಮರ್ಜೆಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ದೇವ್. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂಯ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರ್ತಾ- ದೇವ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಚಲಯ್ತಾಗೀ, ಮನಿಸ್ ದೆವಾಕ್? ಮನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ ತರೀ ಕಶಿ?

ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಕರ್ತಲೆ ಕಶೆಯ್ ಆಸಾತ್, ಪೂಣ್ ತಾಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಚೆಂ ವೆಗ್ಯಾನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ತಿ ಖುದ್ ದೆವಾನ್ ಭಿರಾಂತ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್! ಆಪ್ಣೆ ಮನ್ಶಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾನ್‍ಯಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ತಲೆಂ!. ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೆವಾಚೆಂ. ತೆಂ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಕಶೆಂ ಫಾರ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜನಾ! 

ತುಮಿಚ್ ಸಾಂಗಾ, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಚಲ್ತಾ? ದೆವಾಚೆಂ? ಮನ್ಶಾಚೆಂ? ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಉನ್ನತೆ ವೇಗ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ದೇವ್‍ಚ್ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲಾ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ನ್ಹಯ್? ದೆವಾಚೆ ಖುಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಪಾವನಾ ನ್ಹಯ್?

ದೇವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಚವ್ಕಟ್ ಆಸಾ. ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಚವ್ಕಟಾಂತ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್  ತಾಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಉರ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನ್ಶಾನ್ ತಾಚೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚೆ ಹಜಾರ್ ಕಿಸ್ಪರ್ ಕರ್ನ್ ಸಂಸ್ರಾರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಜಾತ್, ಕಾತ್, ಧರ್ಮ್, ಕುಳಿ, ಗ್ರೇಸ್ತ್, ದುಬ್ಳೊ ಅಶೆಂ ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂಚ್ ಹಜಾರ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ದೆವಾಚ್ಯೊ ಸೊಡ್ತ್ಯೊ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ಬೋವ್‍ಶ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಹರೆಕ್ ಕÀಡೆನ್ ರಾಜಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ. ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ?

ದೇವ್ ಪರಿಶುದ್ಧ್. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ತಾಚಿಚ್ ಪವಿತ್ರತಾ ಆಸಾ. ತೆ ಪವಿತ್ರತೆಂತ್ ತಾಚೆಂ ದೇವ್ಪಣ್ ಲಿಪುನ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಆಬ್ಲೆಶಿ ಮನ್ಶಾನ್ ತಾಕಾ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಚೆಪ್ಲಾ. ದುಡ್ವಾಚೆ ರಾಶಿಂತ್ ಪುರ್ಲಾ. ಉತ್ಸವಾಂಚೆ ಗಡ್ದೆಂತ್ ಚಿರ್ಮುಟ್ಲಾ. ದೆಕುನ್ ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಡಿಮಾಂಡಾಂಕ್ ಕಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊಯ್ ಪಕ್ಶಪಾತಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಅನೀತ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್, ಅಪ್ರಾಧ್ ಆದಾರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ  ಆಂಗಾಲಾಪಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ?

ದೇವ್ ಸೊಸ್ಣಿಕ್. ತಾಚೆ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಕ್ ಗಡ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಕ್ರೂರಿ ಮನ್ಶಾನ್ ತಾಕಾ ಮನ್ಶಾ ಬಲಿಯಾಂನಿ, ಮೊನ್ಜಾತಿ ರಗ್ತಾಂನಿ, ಹಿಂಸೆ ಕರ್ತುವಾಂನಿ ಮ್ಹೆಳೊವ್ನ್ ಘಾಲಾ. ದೆಕುನ್ ದೇವ್‍ಯಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮನ್ಶಾ ಸಂಯ್ಬಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಕಷ್ಟತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕಷ್ಟಿತಾ. ದಣ್ಸತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಚಡ್ ದಣ್ಸಿತಾ. ಪಿಡಾಶಿಡಾ ಅನ್ವರಾಂ ಧಾಡುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಪಣಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ?

ದೇವ್ ಸ್ಪೀರಿತ್. ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾಸ್ಲೊ, ಸುರುಪ್ ನಾಸ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಮನ್ಶಾನ್ ತಾಕಾ ರುಪಾಂ ದಿಲಿಂ, ತಕ್ಲ್ಯೊ ದಿಲ್ಯೊ,  ನ್ಹೆಸ್ಣಾಂ ದಿಲಿಂ, ನಗಾಂ ದಿಲಿಂ, ಆಯ್ದಾಂ ದಿಲಿಂ ಪಾವನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ಕದೆಲಾಂ ದಿಲಿಂ, ಕರೊಡಾಂಚಿಂ ದೆವಾಳಾಂ ಬಾಂದುನ್ ದಿಲಿಂ!  ಅಶೆಂ ಮನ್ಶಾನ್ ದೆವಾಕ್ ದಾಕ್ಷೆಣೆರ್ ಘಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ, ಮನ್ಶಾಚೆ ಖುಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಚಲುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟಾಂತ್ ದೇವ್ ಬಂಧಿ ಜಾಲಾ?

ಆಮ್ಚೊಚ್ ದೇಸ್, ಆಮ್ಚೊಚ್ ಭೊಂವಾರ್ ಪಳವ್ಯಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ತೆಚಿಂ ಲಾಕ್ ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ದೇವ್ ಬಂಧಿ! ಖಂಯ್ ದೆವ್ಳಾಂತ್, ಖಂಯ್ ಉಂಡ್ಯಾಂತ್, ಖಂಯ್ ಮಳ್ಬಾಂತ್, ಖಂಯ್ ಉದ್ಕಾಂತ್, ಖಂಯ್ ದಿವ್ರ್ಯಾಂತ್, ಖಂಯ್ ಗೊರ್ವಾಂತ್ ಅಶೆಂ. ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೊ ದೇವ್ ಆಲ್ತಾರಿಂತ್, ಆಲ್ತಾರಿಂತ್ಲೊ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆನಿ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ಲೊ ಮಾರ್ಗಾರ್. ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಧರ್ಮಾಂ, ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಧರ್ಮ್ ಝುಜಾಂ, ಆಕಾಂತ್ ವಾದ್, ದೆವಾಚೆ ತೀನ್ ತಿರ್ಕುಟ್.  ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆರಾದಾನಾಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ವೆದಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಾಂ ಆಜ್ ದೆವಾಕ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಚಿಂ ಜಯ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ದೇವ್ ಭಕ್ತೆಚೊ ಡ್ರಾಮ ಚಲ್ತಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ದೇವ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ದಂದೊ ಚಲ್ತಾ. ಮನ್ಶಾನ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್‍ಚ್ ಸಾಂಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೇವ್ಪಣಾಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಖಂಯ್ ಉರ್ಲೆಂ?

ದೆವಾನ್ ದೆವಾ ಪರಿಂ ಉರ್ಚೆಂ ಮನ್ಶಾನ್ ಮನ್ಶಾಪರಿಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ದೆವಾಕ್ ಮನಿಸ್ ಕರ್ಚೊ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯೊ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೊ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಭರ್ಚೊ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮನ್ಶಾನ್ ದೇವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ, ದೆವಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆನ್ಭೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ, ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ, ಗಿನ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಮನ್ಶಾನ್  ದೇವ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಕಟ್‍ಪುತ್ಳಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಧರ್ಮಾಂ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಫುಡಾರಿ ದೆವಾಕ್ ಆಪಾಪ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಮನ್ಶಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಂಚೊ ಲಾಭ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ದೆವಾಚೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮನ್ಶಾ ಲಾಗಿಂ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್?

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉರ್ಲಿ ಭಕ್ತ್. ಸಬಾರ್ ಕಡೆನ್ ಹೆ ಭಕ್ತೆಚೊ ಗೋಳ್ ಅಸೊಯ್ ಜಾತಾ, ದೆವಾಕ್‍ಚ್ ತೆ ಭಕ್ತೆಚೊ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೆತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆ ಭಕ್ತೆಂತ್ ತೀರ್ಲ್ ಆಸನಾ. ಫಕತ್ ದಾಕೊವ್ಣಿ ಆನಿ ಆಡಂಬರ್ ಮಾತ್ರ್. ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಕೊಳಾಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಭಕ್ತೆ ವಾದಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ದೇವ್ ಕಿತ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಆಶೆತಾ ತೆಂ ತೊಚ್ ಜಾಣಾ...

ಅಶೆಂ ಹರೆಕೆ ರಿತಿನ್ ದೇವ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲಾ. ಮನ್ಶಾ ಮುಕಾರ್ ತೊ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲಾ. ಮನ್ಶಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಂಗಾರ್ ಘಾಲಾ. ತಾಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಲುಟ್ಲಾಂ! ಹ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಶಿ?

ಸರ್ವಜ್ಞಾಚೆಂ ಹೆಂ ವಚನ್ ಹಾಂಗಾ ಜೊಕ್ತೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಕಲ್ಲಿನಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲಿ ಮುಳ್ಳಿನಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ

ಎಲ್ಲಿ ನೆನೆದೊಡಲ್ಲಿ ಶಿವನಿರ್ಪ ಅವ

ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತಿರ್ಪ

(ಫಾತರ್, ಮಾತಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಚೆ ತುದಿಯೆಂತ್‍ಯಿ ತೊ ದೇವ್ ಆಸಾ, ಶಿವಾಯ್ ತುಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್ ಥಂಯ್ ತೊ ತುಜೆ ಸವೆಂಚ್ ಆಸಾ...)

ಜೆದ್ನಾಂ ಹೆಂ ಸತ್ ಮನಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಖರೊ ಅರ್ಥ್ ಯೆತಾ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಾ....

-ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ, ತಾಕೊಡೆ
(ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು- ಅಗೋಸ್ತ್ 2014)

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]