ಮೊಡರ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ದೆವಾ ತುವೆಂ ಮೊಡರ್ನ್ ಜಾಯ್ಜೆ
ಮನಿಸ್ ವೆಸ್ತ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜಾಜೆ
ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ದೀಜೆ
ಇಮೆಯ್ಲ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್ ಬುಕ್
ಮಾಗ್ಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಘೆಜೆ!

**********
ವಿನತಿ

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ
ತುಜ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾವಾಂತ್
ಆಸಾ ಲಿಸಾಂವ್ ಕಿತೆಂ!
ಏಕ್ ವಿನತೆನ್ ಬಾಗ್ತಾಂ ಮಾತೆಂ
ತಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಸ್ವಾ ತಿತ್ಲೆಂ
ತುವೆಂಯ್ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾತೆಂ…

**********
ಆನ್ಭೋಗ್

ಫುಲ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ
ಆಪಡ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ
ಆಂಗ್ ಪರ್ಮಳ್ತಾ
ಕಾಂಟೊ ಆಪ್ಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ
ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ
ಆಂಗ್ ಮಿರ್ಮಿರ್ತಾ

**********
ಅತ್ರೆಗ್

ಮ್ಹಜೆ ದಿಶ್ಟಿಂ ವಾಟೆರ್
ಮೊಗಾಚೊ ಶೆಳೊ ಮಾಂಡ್ಲಾ...
ಕೆನ್ನಾ ತುಂ
ನಿಸ್ರುನ್ ಪಡ್ಶಿ?

**********
ಉಲೊ

ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ
ದರ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ತಳೆಂ
ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜರೀ ಆಶೆಲೆಂಯ್
ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ!

**********
ಪಾದ್ರಿಪಣ್

ಕವಿ ಫ್ರಾದಿಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್
ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ
’ಊಟ್ ಇಶ್ಟಾ ಊಟ್,
ವಾಚ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ’
ಫ್ರಾದಿನ್ ನಿದೆಂತ್ ದಿಲಿ ಜಾಪ್
’ಕ್ರೀಸ್ತಾ, ಕವಿಕ್ ಜಾಗೊ ನಾ
ಯಾಜಕೀ ಜಿವಿತಾಂತ್’

**********
ಹಕೀಗತ್

ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ
ಮೊಗ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಫಿಂತ್
ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಚ್
ಮೊಗ್ರೊಯಿ ನಾ, ಫಿಂತ್ ಯಿ ನಾ
ಆಸಾ ಕುಂಬು ಸುತ್!

**********
ಸುಖ್-ದೂಕ್

ದೋನ್ ಕಾಂಟೆ ಝಗಡ್ಲೆ
ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಟೊ ತೊಪ್ಲೊ
ದುಕಿನ್ ವಳ್ವಳ್ಳೆ
ರಾಗ್ ನಿವ್ತಚ್, ರಾಜಿ ಜಾಲೆ
ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಳೂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆ
’ದುಕಿಂತ್ಯಿ ಸುಖ್ ಆಸಾ’

**********
ಮಾಯಾಮೋಗ್

ಆದಿಂ
ಬಾಳಾಕ್ ಯಿ ಇಲ್ಲೊ
ಘೊವಾಕ್ ಯಿ ಇಲ್ಲೊ ಪಾನೊ
ಮಾಯಾಮೋಗ್ ಬಾರಾ ಸೆಂಟ್ಸ್
ಆತಾಂ...
ಬಾಳಾಕ್ ಯಿ ನಾ, ಘೊವಾಕ್ ಯಿ ನಾ
ತರೀ ಬಾರಾ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್!

**********
ಪತ್ರ್

ತಾಚೆ ರಾಂದ್ಣಿರ್
ಆತಾಂಯ್ ತೆಂಚ್- ಆಮ್ಶೆಲ್ಲೆಂ
ರಾಂದ್ಪಿ ಮಾತ್ರ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾತ್
ಆದಿಂ ಖಾವ್ನ್
ವೊಂಕಾರೆಂ ಕಾಡ್ ಲ್ಲೆ
ಆತಾಂ ರಾಂದುಂಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್!

- ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]