ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ತರ್‍ಯಿ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್. ಸಿಡಿ ನಾಟಕಾಂ ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಯಿ. ಪುಣ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್ಚೊ ಆಸಾನೇ ಭಾರಿ ತೆಂತೆಸಾಂವಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಟೆರರಿಸ್ಟಾಂಪರಿಂ ಪಳೆತಾ. ದೆಕುನ್‍ಚ್ ಹೆಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿಚಿಯಿ ತೆಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್-ಕಲೆಚಿಯಿ ಏಳ್ಗಿ ಜಾತೇ ನಾ.

ಖಂಚಿಯಿ ಸಂಗತ್ ವಾಡಾವಳೆನ್ ಪಿಕಾಜೆ ತರ್ ವಾ ಖಂಚೊಯ್ ಸಾಹಿತಿ-ಕಲಾಕಾರ್-ಪತ್ರ್‍ಕಾರ್ ಜಡಾಯೆನ್ ಭರಾಜೆ ತರ್ ತಾಣೆ ವಿಮರ್ಸೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಜೆ. ತೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್‍ಯಿ ತಾಕಾ ಆಸಾಜೆ. ತಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾಜೆ ತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ಲಿ ಪರಿಪಿಕಾಯ್ ತಾಕಾ ಗರ್ಜೆಚಿ.

ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂನಿಚ್ ಕವಿ ಜಾಲ್ಲೆ, ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಸಾಹಿತಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಚಡ್. ದೆಕುನ್ ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಭಿರ್ಮತೆನ್‍ಚ್ ಬರಯ್ತಾತ್, ನಟನ್ ಕರ್ತಾತ್, ಸಿಡಿ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಯಾ ಭಿರ್ಮತೆನ್‍ಚ್ ಪತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಿರ್ಮತೆನ್‍ಚ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾ, ದುಡು ಆನಿ ತಾಳಿಯಾಂ ರುಪಾರ್. ದೆಕುನ್ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂ, ಚೊರ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಕುಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತೊವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಖಾವ್ನ್ ದಾದೊಸ್ ಆಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್.

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಚ್ ಹಾಂಗಾ ತಾಂಕ್ ವೆಗ್ಳಿ ರಾವ್ತಾ, ಭಿರ್ಮತ್ ವೆಗ್ಳಿ ರಾವ್ತಾ. ತೇಲ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾ ಪರಿಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಚ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಜಿರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಪರಿಪಿಕಾಯ್ ಯೆತೆಲಿ ತರ್‍ಯಿ ಕಶಿ? ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಯಾ ನಾಟಕ್‍ಕಾರ್- ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನೊವೊದ್ ಠಕ್ಕೆ ಸಾದೆ ಮನಿಸ್. ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ದೆವಾವಿಶಿಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಜೋಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಕಾಂಕ್‍ಚ್ ವಿಮಸ್ರ್ಯಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಜಾಯ್ನಾ ಕಂಯ್, ಮಾಗಿರ್ ಹ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾಂಚಿ ಕಿತೆಂ ವ್ಹಡ್ ಗಜಾಲ್?

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತೆಲೆಯಿ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಥಳ್ ಆಸ್ಚೆ ಯಾ ಆಶೆಲಿ ರುಪಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಚೆಂ ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಲಗಾಮ್ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಗುಸ್ಪೊಡ್ಚೆಂ ಆಸಾ.
ವಿಮರ್ಸೊ ಪಾವ್ಸಾಬರಿಂ. ವಿಮಸ್ರ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಚೊ ಪೋಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಳಾಂಚೊ ನಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ! ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಆಸಾ.

ಹೆಂ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕೀ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತೆ ವೆಕ್ತಿಗತ್ ಕೊಂಕುನ್, ಕೀಳ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮನಾಕ್ ದುಕ್ಚೆಪರಿಂ ಬರವ್ನ್ ಯಾ ಉಲವ್ನ್ ವೆತಾತ್. ನಂಜಿಚ್ ಆಂಗ್‍ಭರ್ ಶಿಜವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ, ಕೊಣಾಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಬಂದೂಕ್ ದವರ್ನ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಚೆ ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್, ಸ್ವ ಘೋಶಿತ್ ಪಂಡಿತ್‍ಯಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾತ್.

ಆತಾಂ ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿ. ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಥೊಡೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಛಾಪೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ತೆ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಆಟವ್ ಕರ್ನ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಸುದ್ರೊಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ವಿಮರ್ಶಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಂಣಿ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫೊನಾಂ ಕರ್ನ್ ಪೊಜ್ಡ್ಯೊ ಗಾಳಿ ದೀಂವ್ಕ್, ಧಮ್ಕ್ಯೊ ದೀಂವ್ಕ್, ಕಾಡ್ಟಾಂ ದವರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಉಲೊಂಕ್‍ಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದೆಣೆಂ ವಾಪಾರ್ಲೆಲೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉತಳ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಶೈಲೆಕ್ ಮಿತ್ರ್ ಪತ್ರಾಚೊ ವಿರೋದ್ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತ್ ಜಾಂವ್ ಕಲಾ ಜಾಂವ್, ಏಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ಧಾ ಜಣಾಂ ಫುಡೆಂ ಉಗ್ತಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತ್ಯಾ ಧಾ ಜಣಾಂಚೆಂಯಿ ಆಸ್ತಾ. ವಿಮಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೊ ತೀರ್ಲ್ ಆಪ್ಲೆ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ತ್. ನಾ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್.
ಸಾದರ್‍ಪಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಘೆಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾ ತರ್ ತಾಂಣಿ ತಾಂಚೆಂ ಸಾದರ್‍ಪಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್‍ಚ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.

ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚಿ ರೀತ್-ಮೀತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ತರ್ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬುರಾಕಾಂಕ್ ಗುಡ್ದಿ ಚೆಪುನ್ ಥಂಡ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.

ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ (Jan 2010)

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]