ಮೋಗ್
ಭಾರಿಚ್ ಕುಕ್ಲಾಡಿ
ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ
ಚಾಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಲಾ-ಡಿ
ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ!

**********
ನಿದುನಾಕಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಬಾಳಾ ಜಶೆಂ
ತೆಂ ನ್ಹಯ್ ಉಶೆಂ
ತೊಪಾತ್ ಖಿಳ್ಯಾತಶೆಂ!

**********
ತುವೆಂ ನೀದ್ ದಿಲಿ
ಹಾಂವ್ ಸಪ್ಣೆಲೊಂ
ತುಂವೆಂ ಆಶಾ ದಿಲಿ
ಹಾಂವ್ ತಾನೆಲೊಂ
ತುಂವೆಂ ಮೋಗ್ ದಿಲೊ
ಹಾಂವ್ ಪಾಲೆಲೊಂ
ತುಂವೆಂ ದೂಖ್ ದಿಲೆಂ
ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆಲೊಂ

**********
ಕೆಸಾಂರ್ ಮಾಳಿನಾಕಾಯ್
ಫುಲ್
ತುಕಾ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾನಾ
ಸಾಂಜೆರ್ ತೆಂ ಬಾವ್ ಲ್ಲೆಂ
ಪಳೆಂವ್ಕ್
ಮನಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಸಾನಾ!

**********
ಹಾಸ್ತಾನಾ ತುಂ
ಚಾಬುಂಕ್ ಆಶಾ
ತುಜೆಂ ಗಾಲಾಂ ಮಾಸ್
ರಡ್ತಾನಾಂಯ್
ಚಾಬ್ಯಾಂ ದಿಸ್ತಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಮಾಸ್!

**********
ತುಜೊ ರಾಗ್
ಖಿಣಾನ್ ಖಿಣಾ
ಮನಾಕ್ ಕಿಸ್ಪರ್ ಕರ್ತಾ
ತುಜಿ ಯಾದ್
ಖಿಣಾನ್ ಖಿಣಾ
ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಕಿಸ್ಪರ್ ಕರ್ತಾ...

**********
ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಲಾಗ್ಲಿ ತಾನ್
ತುಜ್ಯಾ ವೆಂಗೆ ಘಾಮಾಚಿ
ಪಾವ್ಳೆ ಹಾಳೂ
ಗಳ್ಟಾಂ ಗಳ್ಟಾಂ
ತಾನ್ ಲಾಗ್ಲಿ ದುದಾಂಚಿ

**********
ಗರ್ನಾಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಕ್ತಾಪರಿಂ
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮೋಗ್ ಭರ್ಲಾ
ಉಜೊ ಪುಣೀ ದೀನಾಕಾಗೋ
ತುಜಿಯಿ ಜಿಣಿ ಪಿಸ್ಡಾತ್!

**********
ರಾಗಾರ್ ಜಾಶೀ
ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್
ನಾಕ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಆಪುಲ್
ರಾತೀಂ ಚಾಬುನ್
ಧರ್ತಾಂ ಪಳೇ
ಉಂದ್ರಾಕ್ ಜಸೊ ಬೊಕುಲ್!

**********
ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಗ್ ಮ್ಹಜೆರ್
ಕಪಲಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಿರಿಯೊ?
ತುಜೆವಿಣೆ, ಹಾಂವ್ ಯಿ ಬೀಗ್
ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಚಾವಿಯೊ....

- ಲೊಯ್ಢ್ ರೇಗೊ 

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]