ಕೊಗುಳೇ...
ಜರೀ ತುಂ ಸರ್ಗಿಂ
ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಗಾತಾಯ್
ತುಜೆಲಾಗಿಂ
ಎಕ್‍ಚ್ ಉಪ್ಕಾರ್...
ತಾಕಾ ತುಜೆ
ಸಬ್ದ್ ದೀ!

**********
ಮರ್ಣಾಕ್
ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲಿ
ತೆಂ
ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ
ಘರಾ ಗೆಲೆಂ.
ಥಂಯ್ ಜಿಯೆಲೆಂ!

**********
ಘೊಡ್ಯಾಚೆರ್
ಭೊಂವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ತಾಕಾ ಹಸ್ತಿಚೆರ್ ಭೊಂವ್ಚಿ
ತಾಳ್ಣಿ ಆಯ್ಲಿ.
ಹಸ್ತ್ ಘೆತ್ಲಿ, ಘೊಡೆ ವಿಕ್ಲೆ...
ಆತಾಂ ಹಸ್ತ್
ಹಾಚೆಸವೆಂ ಭೊಂವ್ತಾ!

**********
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಫಾತೊರ್
ಉಣೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್.
ಕೊಣೆ ತರೀ ಚೊರ್ಲ್ಯಾತ್?
ಕೊಣೆ ತರೀ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಗ್ಲಾಂನಿ
ಭರ್ಲ್ಯಾತ್?
’ಹುಂ ವ್ಹಯ್...’
ಆಸುಂ...
ಫಾತ್ರಾಚಿಂ ದೆವಾಳಾಂ
ಉಬಾರುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಿತ್.

**********
ತುಂ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್
ತುಜಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ
ತುಂ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್
ತುಜೆಂ ರಾಜ್
ತುಂ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್
ತುಜೊ ರುಬಾವ್
ತುಜೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಸಾ
ತುಂ ಮಾತ್ರ್ ನಾ...
ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ
ತುಂ ಆಸಾಯ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್
ದುಬಾವ್!

**********
ಹೊ ದುಡು
ಮೈಥುನಾಂತ್ಲ್ಯಾ
ಸುಖಾಪರಿಂ
ಕಾಳಾಂಚಿ ತಾಡ್‍ವೋಡ್
ಘಡ್ಯೆಚೆಂ ಸುಖ್

**********
ದೆವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತಾನೋ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಧಾರಾಕ್ ಯೆಯಾ
ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಸರ್ಗ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಚ್ ದಿಯಾ!!

**********

ಮೋರ್ನ್ ತೆಣೆಂ
ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ
ಹೆಣೆಂ ಮೊನ್ಯೊ ಘಾಂಟಿ
ಮಿಸಾವಿಣೆಂ
ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಘಾಲೆಂ
ಮೆಲ್ಯೊ ಜಿವ್ಯೊ ಫಟಿ!

**********
ಕವಿ ಪಾದ್ರಿನ್
ದೆವಾಳ್ ಉಬಾರ್ಲೆಂ ನಾ
ಘರ್ - ದ್ವಾರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ ನಾ
ಹೊಲ್ - ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ನೆಟಯ್ಲೆಂ ನಾ
ತಾಣೆ ಫಕತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಬಾಂದ್ಲಿಂ
ದೆಕುನ್ ಥಂಯ್ಚೆ ಸೆಮಿತರಿಂತ್‍ಯಿ
ಜಿವಿಂ ಜಿವಿಂ ಕಾವ್ಯಾಂ!

**********
ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆಗಾ
ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮರನಾಕಾ
ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಡೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ
ತರೀ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸುಖ್ ಮಾಗುಂಕ್
ನಾಂವಾಚೆರ್ ಉಮ್ಕಳ್ಛೆಂ...

- ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ

Comments powered by CComment

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]